นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนอยู่ภาคการศึกษาสุดท้ายหรือตกค้าง ที่มีความประสงค์จะสำเร็จการศึกษาใน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตรวจสอบเกรดให้ตรงตามแผนโครงสร้างหลักสูตรและยืนยันคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์คณะ
นักศึกษาที่ทำคาดว่าในระบบของคณะฯ แล้ว ต้องไปทำคาดว่าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล ภายในกำหนดระยะเวลาด้วย
รายการแสดงนักศึกษาแยกตามรหัส
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ที่จะต้องทำเรื่องคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
รหัสนักศึกษา จำนวนนักศึกษา
ปริญญาตรี
ภาคปกติ
รหัส 62328
รหัส 6122
รหัส 609
รหัส 595
รวมทั้งหมด

364