นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนอยู่ภาคการศึกษาสุดท้ายหรือตกค้าง ที่มีความประสงค์จะสำเร็จการศึกษาใน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ตรวจสอบเกรดให้ตรงตามแผนโครงสร้างหลักสูตรและยืนยันคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์คณะ
นักศึกษาที่ทำคาดว่าในระบบของคณะฯ แล้ว ต้องไปทำคาดว่าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล ภายในกำหนดระยะเวลาด้วย
รายการแสดงนักศึกษาแยกตามรหัส
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่จะต้องทำเรื่องคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
รหัสนักศึกษา จำนวนนักศึกษา
ปริญญาตรี
ภาคปกติ
รหัส 6051
รหัส 5915
รหัส 586
รหัส 577
รวมทั้งหมด

79