Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  Budget Management  |  AGRI-MIS  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร
มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
- CMU Lab Safety
- CMUIBC
- Lab Animal
- CMU ETHICS

Locations of visitors to this page


 วิจัย นวัตกรรม การสร้างสรรค์

ความเป็นมา

คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ได้ดำเนินการวิจัยอย่างสืบเนื่องมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2509 ในช่วง 5 ปีแรก เป็นการจัดหาความพร้อมด้านการวิจัย เป็นต้นว่า บุคลากร แปลงทดลอง ห้องปฏิบัติการ และแหล่งทุนสนับสนุน งบประมาณ ปี 2512 มีการวิจัยอย่างเป็นกลุ่มก้อนและจริงจัง ซึ่งเริ่มต้นจากการวิจัยเชิงเดี่ยว ที่เน้นการยกระดับผลผลิตพืชและสัตว์ต่อหน่วยพื้นที่ จนถึงระยะเวลาในปัจจุบัน ที่การวิจัยเน้นเชิงบูรณาการ ความยั่งยืน และความปลอดภัยทั้งของผู้ผลิตและผู้บริโภค

นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการจัดตั้งศูนย์และหน่วยวิจัย การบริหารจัดการงานวิจัย ระบบสนับสนุนงานวิจัยและนักวิจัย ความเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยระหว่างภาควิชา คณะ/สถาบัน ทั้งในสาขาและระหว่างสาขา

พัฒนาการ

งานวิจัยของบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์สามารถแบ่งเนื้องานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากร ทั้งที่เป็นงานวิจัยแบบสาขาวิชาเดี่ยว (Disciplinary research) และสหสาขาวิชา (Interdisciplinary research) ได้ตามพัฒนาการของวงการวิจัยในระดับนานาชาติได้ดังนี้

ระหว่าง พ.ศ.2504-2513 (ค.ศ.1961-1970)
การวิจัยทางเกษตรตามแนวคิดปฏิวัติเขียว (Green Revolution) ขององค์กรวิจัยเกษตรนานาชาติ นั่นคือการใช้เทคโนโลยีทางเกษตรได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี สารเคมี เครื่องจักรกลในการพัฒนาและยกระดับผลผลิตพืชและสัตว์ต่อหน่วยพื้นที่

ระหว่าง พ.ศ.2514-2523 (ค.ศ.1971-1980)
กำเนิดยุคของระบบการปลูกพืชที่มีข้าวเป็นพืชหลัก เน้นการจัดรูปแบบการผลิตพืชแบบหมุนเวียนโดยเฉพาะในพื้นที่เขตชลประทาน ส่วนในพื้นที่นาเขตอาศัยน้ำฝนเน้นการปลูกพืชก่อนและหรือหลังนาโดยใช้ความชื้นในดิน ในระยะนี้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้จัดการประชุมวิชาการระบบการปลูกพืชครั้งแรกในประเทศไทยในปี 2520 และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี เป็นเวลา 7 ปี (พฤกษ์, 2536) โดยมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ กรมวิชาการเกษตร หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีการเชื่อมโยงระหว่างนักวิชาการจากหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรให้มีโอกาสในการพิจารณาและศึกษาปัญหาของระบบเกษตรตั้งแต่ระดับไร่นาเกษตรกรถึงระดับนโยบาย พิจารณาประเด็นความเสมดภาคของการจัดการทรัพยากรตามนโยบายต่อเกษตรกรรายย่อย
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเกษตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ระหว่าง พ.ศ.2524-2533 (ค.ศ.1981-1990)
กำเนิดยุคระบบการทำฟาร์มและยุคดิจิตอลในวงการเกษตรนานาชาติ และยุคของการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาหลายสาขาวิชา มีการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบการทำฟาร์ม สังกัดกรมวิชาการเกษตรในปี 2526 มีการจัดประชุมวิชาการงานวิจัยระบบการทำฟาร์มครั้งแรกในปี 2527 โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมเพิ่มเติมได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น

ในระดับนานาชาติมีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และแบบจำลองพืชหลักเพื่อเสริมงานวิจัยให้ก้าวหน้ามากขึ้น ในระยะนี้ คณะเกษตรศาสตร์ได้มีงานวิจัยพอเพียงต่อการเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาหลายสาขาวิชา ได้แก่ พืชไร่ พืชสวน เกษตรศาสตร์เชิงระบบซึ่งในปี 2531 ได้พัฒนาเป็นหลักสูตรนานาชาติ

ระหว่าง พ.ศ.2534-2543 (ค.ศ.1991-2000)
กำเนิดของการเกษตรยั่งยืน การพัฒนาที่ยั่งยืน และยุคของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ มีการขยายหน่วยงานที่ดำเนินการวิจัยเชิงระบบในกรมวิชาการเกษตรซึ่งในปี 2536 สถาบันวิจัยการทำฟาร์มได้รับการจัดตั้งเป็นสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรจำนวนทั้งสิ้น 6 สำนัก ตามเขตเกษตรที่สำคัญของประเทศ ในระยะนี้คณะเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการวิจัยอย่างพอเพียงและสามารถเปิดหลักสูตรปริญญาเอกในสองสาขาวิชาในปี 2538 ซึ่งจะกล่าวในส่วนของหลักสูตร

ระหว่าง พ.ศ.2544-2553 (ค.ศ.2001-2010)
กำเนิดของยุคการค้าเสรีในระดับโลกและระดับประเทศคู่ค้า กำเนิดของยุคจัดการความองค์ความรู้ การจัดการทรัพยากรโดยมีส่วนร่วม ในปี 2548 รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภา นโยบายการกำหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการแผ่นดินในระดับรัฐไว้ 9 ด้าน ได้แก่

  1. การกำหนดการแก้ไขปัญหาความยากจน
  2. การพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นด้านมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
  3. การปรับโครงสร้างการผลิต
  4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5. การต่างประเทศ
  6. การพัฒนากฏหมาย
  7. ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม
  8. การรักษาความมั่งคงของรัฐ สถาบันพระมหากัษตริย์ การป้องกันประเทศ
  9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตของโลก

สถานีวิจัยการเกษตรเขตชลประทาน มุมมองจากหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ใต้ร่มพระบารมี
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินระบบใหม่ของบุคลากร
ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
ATSC
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
TAHAP
kasetfair2015
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic