Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  Budget Management  |  AGRI-MIS  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร
มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
- CMU Lab Safety
- CMUIBC
- Lab Animal
- CMU ETHICS

Locations of visitors to this page


 หน่วยงานและโครงสร้าง

โครงสร้างองค์กร

คณะเกษตรศาสตร์
 
       
สำนักงานคณะ
 • งานบริหารทั่วไป
 • งานการเงิน การคลังและพัสดุ
 • งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 • งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
 • งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
 • ภาควิชา
 • ภาควิชากีฏวิทยาและ
  โรคพืช

    - สาขาวิชากีฏวิทยา
    - สาขาวิชาโรคพืช

 • ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
    - สาขาวิชาพืชไร่
    - สาขาวิชาพืชสวน
    - สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์

 • ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
    - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
    - สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร

 • ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

 • ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
   
 • ศูนย์วิจัย
 • ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
    - หน่วยวิจัยและพัฒนาวัสดุอินทรีย์ชีวภาพ
    - หน่วยวิจัยพืชพลังงาน
    - หน่วยสาธิตและฝึกอบรม
    - หน่วยหอพัก

 • ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
    - หน่วยวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน
    - หน่วยวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

 • ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
    - หน่วยวิจัยและพัฒนากาแฟ
    - หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยนไร่หน้า
    - หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยนไร่หลัง
    - หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงหนองหอย
    - หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ

 • ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

 • สถานีวิจัยและพัฒนาลำไยหริภุญไชย ***
 • ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ***
 • กลุ่มวิจัยผลิตผลเกษตรปลอดภัยและลดการใช้สารเคมี (Safe Agricultural Product and Appropriate Technology for Reduction of Agrochemistry in Northern Thailand )(ATRACT) ***
 • ศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ***

 • ศูนย์บริการวิชาการ
 • ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร *
    - งานบริหาร
    - งานบริการวิชาการและฝึกอบรม
    - ร้านจำหน่ายผลิตผล และธุรกิจเกษตร


 • หมายเหตุ :
  * เป็นศูนย์ในกำกับของคณะเกษตรศาสตร์
  ** เป็นศูนย์วิจัยร่วมที่คณะเกษตรศาสตร์เป็นแกน
  *** เป็นกลุ่มวิจัยภายในของคณะเกษตรศาสตร์

  โครงสร้างการบริหารงาน

  คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะ
  ที่ปรึกษาคณะเกษตรศาสตร์
  คณบดี
 • คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
 • คณะกรรมการอื่นๆ
 • คณะกรรมการบริหารประจำคณะ
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร
  แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
  รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการพิเศษ
  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
  และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
   
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ
   
  หัวหน้าสำนักงานคณะ
 • เลขานุการคณะ
 • หัวหน้าภาควิชา
 • กีฏวิทยาและโรคพืช
 • พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
 • พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 • สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 • ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
 • หัวหน้าศูนย์วิจัย
 • ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 • ศูนย์วิจัยสาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
 • ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
 • ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 • ผู้อำนวยการ
 • ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร *


 • ใต้ร่มพระบารมี
  งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
  การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินระบบใหม่ของบุคลากร
  ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
  ATSC
  จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
  พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
  KM-Corner
  หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
  CMU-MIS
  CMUIR
  AGRI-MIS
  e-Book
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  สำนักหอสมุด มช.
  Econ and Extens
  TAHAP
  kasetfair2015
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  turnitin
  เอกสารคู่มือการใช้งาน
  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic