การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 7

The 7th National Soil and Fertilizer Conference
Soil, the Beginning of Food Security and Sustainability

7 – 9 ธันวาคม 2565
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวข้อการนำเสนอ

สารสนเทศและวิทยาศาสตร์ทางดิน (Soil science and Information)

 • Soil Chemistry
 • Soil fertility
 • Soil Biology
 • Soil physics
 • Information technology

เทคโนโลยีการจัดการดิน ปุ๋ยและน้ำอย่างชาญฉลาด
(Smart technology for soil, fertilizer, and water management)

 • Sensor
 • Image processing
 • Hyperspectral

การบูรณาการการจัดการดินเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงทางการอาหารอย่างยั่งยืน
(Integrated soil management for sustainable food safety and security)

 • Social, environmental science and pollution
 • Carbon and forestry
 • Livestock

ข้อมูลเพิ่มเติมการประชุมวิชาการดินและปุ๋ย


KEYNOTE SPEAKER

ลำดับที่ รายนาม ตำแหน่ง / หน่วยงาน ไฟล์แนบ
1 รองศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ชิดไธสง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม,บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม - JGSEE (มจธ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ความท้าทายเกษตรไทยในการทำเกษตรคาร์บอนต่ำในภาวะโลกร้อน
2 นายวชิรศักดิ์ อรรจนานนท์ เหรัญญิกและประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย วิกฤติการณ์ปุ๋ยเคมีขาดแคลนและสถานการณ์ปุ๋ยเคมีของประเทศไทย
3 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ วิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) แนวทางการแก้วิกฤตปุ๋ย และแนวทางในการวิจัยปุ๋ย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร ก่าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก่าแพงแสน แนวทางแก้วิกฤตปุ๋ย ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม
4 Dr. Christian Hartmann the French National Research Institute for Sustainable Development Current challenges in soils science/agriculture/ environment and the need to have good quality data to make relevant scientific conclusions and relevant management decisions
5 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อรรถชัย จินตะเวช อดีตอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ /ที่ปรึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายวิจัยและวิชาการ ประสบการณ์และฉากทัศน์อนาคตความพร้อมการ(สร้างและ)ใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศกับการบริหารจัดการทรัพยากรดิน : แนวทางเชิงระบบ 4.0

กำหนดการส่งบทคัดย่อ

ส่งบทคัดย่อ ขยายเวลาตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 2565
วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมทุกคนที่ลงทะเบียน สามารถส่งบทคัดย่อได้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ต.ค. 2565

ชำระเงิน วันนี้ - 30 พ.ย. 2565
วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถชำระเงินให้เสร็จเรียบร้อย ก่อนส่งบทความฉบับเต็ม/โปสเตอร์

ส่งบทความฉบับเต็ม/โปสเตอร์ วันนี้ - 30 พ.ย. 2565
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับเต็ม/โปสเตอร์

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถส่งบทความฉบับเต็ม/โปสเตอร์ได้ จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2565 ตามลิ้งที่ปรากฏในระบบ โดยที่ลิ้งค์จะปรากฏให้ส่งผลงานฉบับเต็มได้ก็ต่อเมื่อ ท่านได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

30 พ.ย. 2565
ประกาศบทความและโปสเตอร์

วันประกาศบทความและโปสเตอร์ที่ได้นำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ (Proceedings)


ที่มาและความสำคัญ

หลักการและเหตุผล

  ทรัพยากรดิน เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อภาคการเกษตรของประเทศไทย เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการผลิตอาหาร พืชพลังงานทดแทน และวัตถุดิบอุตสาหกรรมทางการเกษตร ซึ่งมีบทบาทหลักต่อการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารอย่างยั่งยืนของประเทศ ท่ามกลางกระแสโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและเป็นไปแบบก้าวกระโดด ขณะที่ประเทศมีแนวโน้มปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร ดินเสื่อมโทรม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ น้ำท่วมและฝนแล้ง มีความถี่และรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ปัญหาขาดแรงงานภาคการเกษตร เกษตรกรยากจนและไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ตลอดจนราคาผลผลิตไม่แน่นอน ทำให้ต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรสูง การแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การมุ่งไปสู่การเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐานปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างมูลค่าเพิ่ม และลดปัจจัยต้นทุนการผลิตทางการเกษตร ลดสิ่งเหลือใช้และขยะ ใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันต้องส่งเสริมเกษตรกรให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร นำความรู้มาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
  ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการพัฒนาการเกษตรของประเทศ นอกจากภาครัฐจะให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการวิจัยด้านต่าง ๆ อย่างจริงจังแล้ว ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนด้านการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ดังนั้นจึงได้มีการจัดประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 และเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอื่น ๆ ทั่วประเทศ ใช้เป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในสาขาวิชาด้านดินและปุ๋ย ส่งเสริมการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นเวทีอภิปรายเสวนา สร้างความรู้และความเข้าใจถึงแนวทางการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ย สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมการปรับตัวและสร้างภูมิคุ้มกันภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และมีการบริหารจัดการทรัพยากรดินที่มีความสมดุลและยั่งยืน สำหรับการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 7 นี้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดร่วมกับสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตร แม่เหียะ และถือเป็นโอกาสอันดีเพื่อเฉลิมฉลอง ในวาระครบรอบ 55 ปี ของการสถาปนา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้คณะกรรมการจัดการประชุมครั้งนี้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ "ทรัพยากรดิน" ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของการเกษตร ที่ส่งผลกระทบต่อความกินดีอยู่ดีของมนุษย์ จึงกำหนดแก่นสาระ (Theme) ของการประชุมครั้งนี้ว่า “ดิน จุดเริ่มต้นของความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน” (Soil, the beginning of food security and sustainability)

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในสาขาวิชาการด้านดินและปุ๋ย ของภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรอื่น ๆ
 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยด้านดินและปุ๋ย ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เพิ่มความสามารถการผลิตและการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยนวัตกรรม และมีการบริหารจัดทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยั่งยืน
 • เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายวิจัยด้านดินและปุ๋ยให้เข้มแข้ง เปิดโอกาสให้นักวิจัยอาวุโส นักวิจัยรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการด้านดินและปุ๋ย และเกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
 • เพื่อเฉลิมฉลองในวาระ ครบรอบ 55 ปีของ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่จัดงาน

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP)
ชั้น 2 (อาคาร A) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

บริการ

ปิดการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ปิดการส่งบทคัดย่อ (Abstract)


262

Registration

70

Abstract

115

Payment

Full Paper