Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  Budget Management  |  AGRI-MIS  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร
มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
- CMU Lab Safety
- CMUIBC
- Lab Animal
- CMU ETHICS

Locations of visitors to this page


 หมายเลขโทรศัพท์

คณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสต์

ชื่อ

ที่ทำงาน

อีเมล์

คณบดี
รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์

44001

nuttha.p@cmu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม

44001, 44003, 44004

daruni.n@cmu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล

44001, 44004
ต่อ 118

kaewalin.k@cmu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร
ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ

44001, 44004

jirawan.k@cmu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์

44001, 44007

choochad.s@cmu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน

44001, 44004

jiraporn.k@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน

44001, 44004

chantalak.t@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล

44001, 44004, 44040-1

juthathip.c@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา
ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ

44001, 44004

saowaluck.y@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล

44001, 44004

pilunthana.t@cmu.ac.th

เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์
นางสาววิไลพร ธรรมตา

44008, 44009 ต่อ 107

vilaiporn.t@cmu.ac.th

สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์

หน่วยงาน/ชื่อ

ที่ทำงาน

ที่บ้าน,มือถือ

อีเมล์

เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์
นางสาววิไลพร ธรรมตา

44008, 44009 ต่อ 107

vilaiporn.t@cmu.ac.th

หน้าห้องคณบดี

 

 

 

นางพัชราภรณ์ วีระพันธ์

44001, 44009 ต่อ 123

 

 

หน้าห้องคณบดี/วิเทศสัมพันธ์

 

 

 

นางภูษิตา คำฝั้น

44016

 

 

งานบริหารทั่วไป

44009-44015

 

 

หัวหน้างาน : นางสุดใจ สันธทรัพย์

44012, 44013 ต่อ 108

0-5321-8782

sudjai.s@cmu.ac.th

หน่วยประชาสัมพันธ์
       นายคุณากร ปัญญะ

44088

pr.agri.cmu@gmail.com

หน่วยการเจ้าหน้าที่
       นางอัญชลี  นากา

44012, 44013 ต่อ 110

 

anchalee.cmu@gmail.com

          นางศิริวรรณ  จินต์จิระนันท์

44012, 44013 ต่อ 109

 

siriwan.ji@cmu.ac.th

          นายธีระพงศ์  ปัญญาตุ้ย

44012, 44013 ต่อ 109

 

porpla2520@windowslive.com

หน่วยสารบรรณ
        นางวนิดา วงศ์พยอม

44012, 44013 ต่อ 0

 

wanida.t@cmu.ac.th

          ทวีศักดิ์ นาธรรมเจริญ

44012, 44013 ต่อ 105

 

 

          นายสงวน  ไชยวัง

44012, 44013 ต่อ 106

 

 

หน่วยประชุม
       นางสาวชิดชนก สิทธิกัน

44008, 44009 ต่อ 102

 

chidchanok.s@cmu.ac.th

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
นายกิตติชัย  ทิพย์ทา

44014, 44013 ต่อ 104

thiptha@chiangmai.ac.th

          นายรุ่งเรือง  ทิตย์สุรินทร์

44014

 

 

          นายไพบูลย์ ใบแสง

44014

 

 

          นายธวัชชัย อุทาจันทร์

44014

 

 

หน่วยพิมพ์และผลิตเอกสาร
       นายสิทธิโชค ศรจิตติโยธิน


44015

 


mr.5550@yahoo.co.th

          นายเอกนรินทร์ เลิศปัญญานุกุล

44015

 

aekanarin@hotmail.com

หน่วยนิติการและบริหารจัดการทรัพย์สิน
       นายคมสัน ยอดสุทธิ


44017

 

 

          นายทินกร  ใจมา

44017

 

tinakorn.ja@cmu.ac.th

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

หน่วยงาน/ชื่อ

ที่ทำงาน

ที่บ้าน,มือถือ

อีเมล์

   หัวหน้างาน :   นางชนนิกานต์ แก้วเทพ


44009 ต่อ 117

  chuannikarn.k@cmu.ac.th

หน่วยการเงิน
  การเงินคณะ


 

 

          นางกัลยา  ตียาคม

44009 ต่อ 112

 

kantee_9@hotmail.com

          นางสาวสายฝน วงศ์สุวรรณ

44009 ต่อ 113

 

saifon.w@cmu.ac.th

          นางสาวสุภนิช โตทอง

44009 ต่อ 116

 

chuppyl_ldl@hotmail.com


  การเงินงานวิจัยคณะฯ


 

 

 นางสาวนิตยา วงศ์ไชย

44009 ต่อ 115

 

n.nittaya@thaimail.com

 นายสุวรรณคีรี คำหน้อย

44009 ต่อ 114

 

suwankeeree@msn.com

หน่วยบัญชี
        นางพิกุลทอง เทพลิขิตกุล


44009 ต่อ 114

 

pikulthong.t@cmu.ac.th

          นางชนนิกานต์  แก้วเทพ

44009 ต่อ 117

 

chounnikarn.k@cmu.ac.th

หน่วยพัสดุ
      นางสาวบุษบาวรรณ  ทองดัง


44009 ต่อ 118

 

busabawan.t@cmu.ac.th

          นางกัญญาดา  สิทธิกล

44011,44009 ต่อ 119

 

kanyada.s@cmu.ac.th

          นางวารุณี  สุวรรณโชติ

44009 ต่อ 120

 

 

          นางเกษมจิตร  ไชยโรจน์

44011,44009 ต่อ 120

 

kasamjit.c@cmu.ac.th

          นางวรางคณา กันทะลา

44009 ต่อ 120

 

varangkana.k@cmu.ac.th

          นางสาวจุฑารัตน์ หวานเสียง

44009 ต่อ 118

 

chutarat.wa@cmu.ac.th

งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

หน่วยงาน/ชื่อ

ที่ทำงาน

ที่บ้าน,มือถือ

อีเมล์

หัวหน้างาน:
          นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจิตร

44009 ต่อ 103

 

wareelak.w@cmu.ac.th

หน่วยยุทธศาสตร์ :

 

 

 

          นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจิตร

44009 ต่อ 103

 

wareelak.w@cmu.ac.th

          นางสาวจิราพร บุญมา

44009 ต่อ 121

 

jiraporn.b@cmu.ac.th

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา:

 

 

          นางสาวสากันย์ สุวรรณการ

44009 ต่อ 111

 

sagun.s@cmu.ac.th

          นางสาวพัชราพร บุญจันต๊ะ

44009 ต่อ 111

 

patcharaporn.boon@cmu.ac.th

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ:

 

 

 

          นายศักดิ์ชัย พิรักษื

44009 ต่อ 124

 

sakchai.pirak@cmu.ac.th

          นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์

44009 ต่อ 121

 

suchonrak.ch@cmu.ac.th

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หน่วยงาน/ชื่อ

ที่ทำงาน

ที่บ้าน,มือถือ

อีเมล์

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

44641-4

 

 

       หัวหน้างาน นางสาวปราณี หะซัน

44642

 

pranee@cmu.ac.th

หน่วยบริการการศึกษา
          นางจรรยา  รัตนโนบล


44641

 

janya.r@cmu.ac.th

          นางสุทธิณี อินถา

44641,44643

 

sutthinee.i@cmu.ac.th

        นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์

44641,44643

 

thipwimon.r@cmu.ac.th

          นายเจตณวัฒน์ ฟูตั๋น

44641

 

jetnawat.f@cmu.ac.th

         นางสาวแพรวพรรณ วิวันชัย

44641

 

phrawpan.w@cmu.ac.th

         นายรัศมี เขียวขุนเนิน

44641

 

rassamee.khew@cmu.ac.th

        นางสาวธีรนุช ภัทรกุล

44641

 

teeranuch.p@cmu.ac.th

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

 

 

 

          นางนงเยาว์ แสงคําเฉลียง

44644

 

nongyao.s@cmu.ac.th

          นายสมโภชน์ อริยจักร์

44644

 

somphot.a@cmu.ac.th

          นายเอกรัตน์ คงยอด

44644

 

 

หน่วยวิทยบริการ

 

 

          นายสมพงษ์ รัตนประดิษฐ์

44097 ต่อ 105

 

s.ratana@chiangmai.ac.th

          นายธวัช  คำฝั้น

44097 ต่อ 107

 

tawat.k@cmu.ac.th

          นายนพดล  ณ เชียงใหม่

44097 ต่อ 104

 

nopphadol.n@cmu.ac.th

งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

หน่วยงาน/ชื่อ

ที่ทำงาน

ที่บ้าน

อีเมล์

งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

 

 

       หัวหน้างาน : นางลาลิตยา   นุ่มมีศรี

44089-92 ต่อ 13

lalitaya.n@cmu.ac.th

หน่วยบริการงานวิจัย
       นางสาวภัทราพร จีนโน

44090-92 ต่อ 12

 

 

       นายทวี จันทรมูล

44090-92 ต่อ 14

 

 

       นายมานพ  เปี้ยพรรณ

44090-92 ต่อ 16

 

manop.p@cmu.ac.th

หน่วยจัดทำวารสาร
       นางสาวณัฏฐนันท์ ปารมี


44090-92 ต่อ 15

 

agjournal@cmu.ac.th

หน่วยวิเทศสัมพันธ์
       นางภูษิตา คำฝั้น


44016

 

phusita.k@cmu.ac.th

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

หน่วยงาน/ชื่อ

ที่ทำงาน

ที่บ้าน

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช                  

44025-30

 

       หัวหน้าภาควิชา กีฏวิทยาและโรคพืช  : 
ผศ.ดร.อังสนา  อัครพิศาล

44026 ต่อ 16

 

       สาขาวิชากีฏวิทยา

 

 

          รศ.ดร.ไสว  บูรณพานิชพันธ์

44026 ต่อ 15

 

          รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน

44026 ต่อ 16

 

          ผศ.พิชัย  คงพิทักษ์            

44030

 

          อ.ดร.เยาวลักษณ์  จันทร์บาง

44026 ต่อ 21

 

          ดร.พัชรินทร์  ครุฑเมือง

44026 ต่อ  20

 

          อ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์

44025

 

          นางจันทร์จิรา จิตจิราเมธ

44022 ต่อ 104

 

          นายระพีพงศ์  เกษตรสุนทร

44026 ต่อ 19

 

          นางพรรณทวี  ขันธสีมา

44025, 44026

 

          นายสุรพล  กอขันธ์

44026 ต่อ 19

 

          โรงเลี้ยงแมลง (เก่า)                    

44029

 

       สาขาวิชาโรคพืช

44021-2

 

          รศ.ดร.ชัยวัฒน์  โตอนันต์

44022

 

          ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล

44024

 

          ผศ.ดร.ชวนพิศ  บุญชิตสิริกุล

44022

 

          ผศ.ดร.วิชชา  สอาดสุด

44031

 

          อ.ดร.สรัญยา  วัลยะเสวี

44022

 

          อ.พรสุข  ชัยสุข

44022

 

          นางปทิตตา  กันต์กวี

44021 ต่อ 103

 

          นางธนวันต์  จองแหลง

44021, 44022

 

          ห้องพักอาจารย์         

44024, 44022

 

ภาควิชา พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์

หน่วยงาน/ชื่อ

ที่ทำงาน

ที่บ้าน

ภาควิชา พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์                     

44040

 

       หัวหน้าภาคผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี

44055-6

 

       สาขาวิชาพืชไร่

 

 

          รศ.ดร.ดำเนิน  กาละด

44045

 

          รศ.ดร.พรชัย  เหลืองอาภาพงศ์

44047

 

          รศ.ดร.ศันสนีย์  จำจด

44055

 

          รศ.ดร.ศักดิ์ดา  จงแก้ววัฒนา

44621 ต่อ 228

 

          รศ.ดร.สุชาดา  เวียรศิลป

44050

 

          ศ.ดร.เบญจวรรณ  ฤกษ์เกษม

44621 ต่อ 212

 

          ผศ.ดร.สงวนศักดิ์  ธนาพรพูนพงษ์

44050

 

          ผศ.ทรงเชาว์ อินสมพันธ

44045

 

          อ.ณัฐศักดิ์  กฤติกาเมษ

44050

 

          นางปณิตา  บุญสิทธิ์

44045

 

          นางศรีบุศย์  ดวงทว

44045

 

          นางสาวแสงทิวา  สุริยงค

44040 ต่อ 106

 

          ห้องพักอาจารย์               

44047        

 

          ห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์

44050

 

       สาขาวิชาพืชสวน

 

 

          รศ.ดร.ดนัย  บุณยเกียรติ

44040-1 ต่อ 105

 

          รศ.ดร.มณีฉัตร  นิกรพันธุ์

44040 ต่อ 124

 

          รศ.ดร.โสระยา  ร่วมรังษ

44043, 42473

 

          ผศ.ดร.ณัฐา  โพธาภรณ

44055 ต่อ 11

 

          ผศ.ดร.สุรินทร์  นิลสำราญจิต

44040 ต่อ 116

 

          ผศ.ดร.ดรุณี  นาพรหม

44040-1 ต่อ 112

 

          อ.ดร.ธนะชัย  พันธ์เกษมสุข

44040-1 ต่อ 114

 

          อ.ดร.วีณัน  บัณฑิตย

44056 ต่อ 13

 

          อ.ดร.ศิวาพร ธรรมด

44056 ต่อ 15

 

          อ.ฉันทลักษณ์ ติยายน

44040 ต่อ 109

 

          อ.ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิจิตร

44040-1 ต่อ 111

 

          อ.จามจุรี  โสตถิกุล

44043, 42473

 

          อ.จุฑามาส  คุ้มชัย

44040-1 ต่อ110

 

          นายโชคชัย  ไชยมงคล

48412-3

 

          นางพรรัตน์  ศิริคำ

44040-1  ต่อ 108

 

          นางสุนันท์  สุธัมรส

44040-1 ต่อ 0

 

          นางศุทธินี เตชะ

44045

 

          นางสาวปิยะนุช ยอดเพชร

44040-1 ต่อ 103

 

          นางจุฑาพร  ศรจิตติโยธิน

44056

 

          ห้องพักอาจารย์

44024, 44022

 

          ห้องปฏิบัติการ (อาคารใหม่)

44024, 44022

 

       สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์

 

 

          รศ.ดร.สุนทร  คำยอง

44098-9

 

          ศ.ดร.อรรถชัย  จินตะเวช

44621 ต่อ 207

 

          ผศ.ดร.ชาญชัย  แสงชโยสวัสดิ์

44621 ต่อ 230

 

          ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ

44621 ต่อ 213

 

          ผศ.ธีระพงษ์  เสาวภาคย์

44098-9

 

          อ.ดร.อรวรรณ  ฉัตรสีรุ้ง

44033-7 ต่อ 105

 

          อ.ดร.สุรีรัตน์  ลัคนาวิเชียร

44098-9

 

          ดร.กนกพันธ์  พันธุ์สมบัต

44033-7 ต่อ 112

 

          ดร.นิวัติ  องค์รักษ

44033-7 ต่อ 114

 

          นางกนิษฐา  เอื้องสวัสดิ์

44033-7 ต่อ 105

 

          นายศานิต  ถิรยุทธนา    

44033-7 ต่อ 115

 

          นายชัยวุฒิ  นิมมลังกูล

44033-7 ต่อ 0

 

          นางสาวนันท์ชพร  อุดมศรี

44033-7 ต่อ 109

 

          นางสาวสังเวียน  วัดนางรอง

44033-7 ต่อ 0

 

          นางสุภัค วรรณชัยสน

44033-7 ต่อ 102

 

          นางศุทธินี เตชะ

44038

 

          ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางดิน

44033-7 ต่อ 116

 

          ห้องปฏิบัติการกายภาพดิน

44033-7 ต่อ 107

 

          ห้องปฏิบัติการสำรวจและจำแนกดิน

44033-7 ต่อ 114

 

          ห้องปฏิบัติการความอุดมสมบูรณ์ดิน

44033-7 ต่อ 111

 

          อาคารปฏิบัติการเบื้องต้น (ดิน-พืช)              

44076   

 

          หมวดวิชาทรัพยากรป่าไม้

44098-9

 

เรือนเพาะชำ (อาคารปฏิบัติการเนื้อเยื่อ)

44043

 

ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ผล บ้านไร่ –อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 

          รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี

44043

 

          สำนักงานฝ่ายสนาม :นายโชคชัย ไชยมงคล

48412-3

 

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วยงาน/ชื่อ

ที่ทำงาน

ที่บ้าน

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

44018-20

 

          รักษาการแทน หัวหน้าภาค  : รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์

44066

 

       สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

 

 

          ศ.ดร.อารี  วิบูลย์พงศ์                

44066

 

          รศ.ดร.เบญจพรรณ  เอกะสิงห์

44021 ต่อ 241

 

          รศ.ดร.พัฒนา เจียรวิริยะพันธ

44066-7 ต่อ 22

 

          ผศ.ดร.กมล  งามสมสุข

44066-7 ต่อ 16

 

          ผศ.ดร.เยาวเรศ  เชาวนพูนผล               

44621 ต่อ 232
44066-7 ต่อ 18

 

          ผศ.ศรัณย์  อารยะรังศฤษฎ

44066-7 ต่อ 14

 

          อ.ดร.จิรวรรณ  กิจชัยเจริญ

44066-7 ต่อ 12,17

 

          อ.ดร.พรสิริ  สืบพงษ์สังข

44066-7 ต่อ 13

 

          อ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล

44066-7 ต่อ 0

 

          นางทิพวรรณ สว่างวงศ์ 

44065

 

          นายณธชัย  แจ๋วเจริญกุล

44066-7 ต่อ 11

 

          นายสุภาพ ศิริวรรณา

44066-7 ต่อ 11

 

          นางสาวรัชนีวรรณ มาแก้ว

44066 ต่อ 11

 

          โครงการวิจัยเศรษฐกิจชุมชนและธุรกิจชุมชน

44068

 

       สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร

 

 

          รศ.ดร.วรทัศน์  อินทรัคคัมพร

44018-20 ต่อ 106

 

          รศ.ดร.สุรพล  เศรษฐบุตร

44018-20 ต่อ 109

 

          รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์

44018-20 ต่อ 105

 

          อ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล

44018-20 ต่อ 104

 

          อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล

44018-20 ต่อ 113

 

          รศ.รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย

44053

 

          ผศ.ดร.อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ

1005

 

          นายสุรชาติ  มุนินทร

44018-20 ต่อ 114

 

          นางสาวลภัสรดา  ตุ้ยแพร

44018-20 ต่อ 0

 

          นายอภิรมย์  วุฒิคณารักษ

44066 ต่อ 25

 

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

หน่วยงาน/ชื่อ

ที่ทำงาน

ที่บ้าน

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ                                   

0-5322-1667
44069-74

 

       หัวหน้าภาค : ผศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย

44090 ต่อ 34

 

          รศ.เพทาย  พงษ์เพียจันทร

44069-74 ต่อ 116

 

          รศ.ดร.สัญชัย  จตุรสิทธา

44069-74 ต่อ 118

 

          ผศ.ดร.โชค  มิเกล็ด

44069-74 ต่อ 125

 

          ผศ.ดร.ณัฐพล  จงกสิกิจ

44069-74 ต่อ 130

 

          ผศ.ดร.เกศินี  เกตุพยัคฆ

44069-74 ต่อ 137

 

          อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ

44069-74 ต่อ 113

 

          อ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ

44069-74 ต่อ 127

 

          อ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก

44069-74 ต่อ 136

 

          นางแสงดาว แบนซิเกอร

44069-74 ต่อ 131

 

          นางบริบูรณ์ อุดมศร

44069-74 ต่อ 128

 

          นายบรรจง  วงค์เรือง

053-805338

 

          นายอภิชาติ  ศรีภัย

44069-74 ต่อ 132

 

          นางวัลภา วรายุ

44069-74 ต่อ 111

 

          นางสาวจันทร์จิรา ก้อนแก้ว

44069-74 ต่อ 126

 

          นายวิสูตร  ศิริณุพงษานันท์ (ไร่ฝึก)

053-805338

 

          นางสาวศุภนันท์ จันทรา (ไร่ฝึก)

053-805338

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หน่วยงาน/ชื่อ

ที่ทำงาน

ที่บ้าน

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

44031, 41426

 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

หน่วยงาน/ชื่อ

ที่ทำงาน

ที่บ้าน

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

0-5322-2014
44052,44053

 

       หัวหน้าศูนย์ : ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์

44052

 

          นายนริศ  ยิ้มแย้ม

44052

 

          นายวราพงษ์ บุญมา

44052

 

          นายชวลิต กอสัมพันธ

44052

 

          นางสาวพัชนี  สุวรรณวิศลกิจ

44052

 

          นางสาวนิธิ  ไทยสันทัด

44052

 

          ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  คำออน

44052

 

          นายถาวร  สุภาวงศ

44053

 

          นายจรีเมธ  อังกสิทธิ์

44053

 

          นางสาวพิกุล  มูลนิลตา

44053

 

          นางบุปผา  คุณเลิศ

44052

 

          นางศรีแพร ใจบาล

44052

 

ศูนย์วิจัย สาธิต และการฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

หน่วยงาน/ชื่อ

ที่ทำงาน

ที่บ้าน

ศูนย์วิจัย สาธิต และการฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

 

 

       หัวหน้าศูนย์ :อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม

48405

 

          นายชินวร  พิริยพงศ์พิทักษ์

48405

 

          นายนิรัช  ก้อนใจ

48401-2

 

          นายสมศักดิ์  จีรัตน์

48401-2

 

          นางสังวาล  เกตุสุวรรณ์

48401

 

          นางนันทรัตน์ ก้อนใจ

48402

 

          นางสาวนาตยา ใจปัญญา

48401

 

          บริการห้องพัก

48401-4

0-5394-8403

หน่วยวิจัยและพัฒนาลำไยหริภุญชัย

 

 

          อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข

44040,44041

 

          นางพัชรินทร์ ปลุกเสก

 

086 - 1878343

          นางสาวบุณรดา ไชยกันทา

 

081 - 6022215

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (CARSR)

หน่วยงาน/ชื่อ

ที่ทำงาน

โทรสาร

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

0-5322-1275
44621-2

0-5321-0000

หัวหน้าศูนย์  : ผศ.ดร.ชาญชัย  แสงชโยสวัสดิ์

44621-2 ต่อ 241

 

งานบริหารทั่วไป
          นางสาว ปรารถนา  ใจมานิตย์


44621-2 ต่อ 204

 

งานการเงินและบัญชี
          นางมาลินี รัตน์ชเลศ
          นางสมจิต ธารารักษ


44621-2 ต่อ 204
44621-2 ต่อ 265

 

งานพัสดุ
          นางภารดี ลิ้มวิทยากร


44621-2 ต่อ 203

 

สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน
          นายจตุรงค์ พวงมณี
          นายชินกฤต สุวรรณคีรี
          นายทัพไท หน่อสุวรรณ


44624

 

ร้านค้าเกษตรปลอดสารพิษ
          นายสมเพชร อินหน่อ


44626

 

งานหลักสูตรนานาชาติ สาขาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
          ประธานหลักสูตร
          รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์
          เลขานุการหลักสูตร
          นางจุฑามาศ อ่อนประไพ


44621-2 ต่อ 241

44621-2 ต่อ 239

 

          นางกุศล  ทองงาม

44621 ต่อ 202

 

          นางกุหลาบ  อุตสุข

44624

 

          นายจตุรงค์  พวงมณ

44624

 

         นางจุฑามาศ อ่อนประไพ

44621-2 ต่อ 239

 

         นายชินกฤต สุวรรณคีร

44624

 

         นายเฉลิมพล สำราญพงษ

44624 ต่อ 269

 

          นายทัพไท หน่อสุวรรณ

44624

 

         น.ส.ปรารถนา ใจมานิตย

44621-2 ต่อ 204

 

         ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย

44621-2 ต่อ 235

 

         นางภารดี ลิ้มวิทยากร

44621-2 ต่อ 203

 

         นางมาลินี รัตน์ชเลศ

44621-2 ต่อ 205

 

         นางสมจิต ธารารักษ

44621-2 ต่อ 265

 

         ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว

44621-2 ต่อ 210

 

          นางสาว อุทัยวรรณ แก้วสา

44621-2 ต่อ 218

 

ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

หน่วยงาน/ชื่อ

ที่ทำงาน

ที่บ้าน

หน่วยบริการวิชาการ

 

 

ผู้จัดการ
       นางสาวศศิรินทร์  อธิมา

44088, 053-215175

 

ธุรการ
         
นางปราณี  นันตา


44088

 

รายการวิทยุ
          นางสาวสุลิตา กันทะอุโมงค์


44088

 

เคาว์นเตอร์เกษตร
          นางสาวขนิษฐา  สิงห์อ้าย


44665

 

ห้องปฏิบัติการกลาง
          ดร.ชูชาติ  สันธทรัพย์
          ดร.กรวรรณ ศรีงาม
          นายวีระศักดิ์ ยาวิชัย
          นางสาวเนตรดาว ปาลี


44089-92 ต่อ 20
44089-92 ต่อ 21
44089-92 ต่อ 17
44089-92 ต่อ 22

 

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร


44089-92 ต่อ 31

 

ศูนย์/โครงการ/เครือข่าย

หน่วยงาน/ชื่อ

ที่ทำงาน

ที่บ้าน

เครือข่ายเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

44006

 

ศูนย์พัฒนาระบบตลาดล่วงหน้าสินค้าเกษตร

44621 ต่อ 215

 

โครงการหลวง

44079

 

โครงการ The Upland Program

44647

 

หลักสูตรสาขาวิชาหลักสูตรเกษตรยั่งยืน และการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ (SAIWAM)

44658

 

สำนักงานฝ่ายตลาดโครงการหลวง

44087

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักงานภาค
(สกว.)

44648                

 

สมาคม/ห้อง/โรงเรือน/แปลง/อาคาร

หน่วยงาน/ชื่อ

ที่ทำงาน

ที่บ้าน

อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (กานดา เตชะไพบูลย์)

44080

 

ห้องสมุด
นางประภาพันธ์ พลายจันทร์

44075 , 44081
44075

 

ห้องประชุมสุขุม  อัศเวศน์

44093

 

ห้องอยู่เวรอาคารเดิม

44014

 

แปลงฟอร์ด (MCC)

44623

 

โรงเรือนกล้วยไม้

42473, 44043

 

สมาคมนักศึกษาเก่า

44032

 

สโมสรนักศึกษา

44645

 

คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงาน/ชื่อ

ที่ทำงาน

โทรสาร

คณะการสื่อสารมวลชน

0-5394-3229

0-5389-2527

คณะเกษตรศาสตร์

0-5394-4001

0-5394-4666

คณะทันตแพทยศาสตร์

0-5394-4001

0-5322-2844

คณะเทคนิคการแพทย์

0-5322-1829

0-5394-6042

คณะนิติศาสตร์

0-5394-3535

0-5394-3594

คณะบริหารธุรกิจ

0-5389-2335

0-5389-2201

คณะพยาบาลศาสตร์

0-5394-5024

0-5321-7145

คณะแพทยศาสตร์

0-5322-1122

0-5321-7144

คณะเภสัชศาสตร์

0-5389-4166

0-5322-2741

คณะมนุษยศาสตร์

0-5322-1784

0-5322-1595

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

0-5394-3524

0-5389-2208

คณะวิจิตรศิลป์

0-5321-1724

0-5394-4805

คณะวิทยาศาสตร์

0-5322-2180

0-5322-2268

คณะวิศวกรรมศาสตร์

0-5394-4109

0-5321-7287

คณะศึกษาศาสตร์

0-5394-4209

0-5322-1283

คณะเศรษฐศาสตร์

0-5389-2205

0-5394-2202

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

0-5394-2806

0-5394-2820

คณะสังคมศาสตร์

0-5394-3511

0-5322-2763

คณะสัตวแพทยศาสตร์

0-5394-8002

0-5327-4710

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

0-5394-8206

0-5394-8206

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

0-5394-2645

0-5389-3217


ใต้ร่มพระบารมี
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินระบบใหม่ของบุคลากร
ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
ATSC
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
TAHAP
kasetfair2015
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic