Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  Budget Management  |  AGRI-MIS  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร
มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
- CMU Lab Safety
- CMUIBC
- Lab Animal
- CMU ETHICS

Locations of visitors to this page


 แนะนำคณะเกษตรศาสตร์

ชื่อและที่ตั้ง

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
โทรศัพท์ : 0-5394-4009 , 0-5394-4012
โทรสาร : 0-5394-4666
Website : http://www.agri.cmu.ac.th


ดู คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์ภาษาไทย
ตราสัญลักษณ์ภาษาไทย
ตราสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษ
ตราสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษ

(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

คณะเกษตรศาสตร์ ได้ใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้เพิ่มในส่วนชื่อและสีคณะ
ซึ่งทางสภามหาวิทยาลัยได้กำหนดตราประจำมหาวิทยาลัย เป็นรูปช้างชูคบเพลิง และมีสุภาษิตเป็นภาษาบาลีว่า “อต.ตานํ ทมยน.ติ ปณ.ฑิตา” มีความหมายว่า “บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกฝนตนเอง” อยู่ในวงล้อมรอบรูปช้าง

ช้างมีท่าทางเหมือนธรรมชาติ งวงจับคบเพลิงชูขึ้นเหนือหัว เปรียบเสมือนแสงสว่างส่องทางให้นักศึกษาที่จะไปสู่ ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป


สีประจำคณะ

สีประจำคณะเกษตรศาสตร์ คือ สีเหลืองข้าวโพด

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ.2507 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร โดยสังกัดอยู่กับคณะวิทยาศาสตร์
อาคารเรียนภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร พ.ศ.2507 (ปัจจุบันเป็นอาคารชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์)
อาคารที่ทำการภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (อาคารชีววิทยา) ในปี พ.ศ. 2507
   

พ.ศ.2510 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นคณะตามประกาศพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2510 ให้เป็นหน่วยราชการระดับคณะ นับเป็นคณะที่ 5 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.สุขุม อัศเวศน์ เป็นคณบดีคนแรกของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ ภาควิชาสัตวบาล ภาควิชาพืชศาสตร์ ภาควิชาถนอมผลิตภัณฑ์เกษตร ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
รศ. ดร.สุขุม อัศเวศน์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ท่านแรก
รศ. ดร.สุขุม อัศเวศน์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ท่านแรก
อาคารและบริเวณคณะเกษตรศาสตร์ในปีพ.ศ. 2510
อาคารและบริเวณคณะเกษตรศาสตร์ในปีพ.ศ. 2510
อาคารแรกของคณะเกษตรศาสตร์ (อาคาร 08101)
อาคารแรกของคณะเกษตรศาสตร์ (อาคาร 08101)

พ.ศ.2518 ภาควิชาถนอมผลิตภัณฑ์เกษตร เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และได้พัฒนาไปเป็นคณะอุตสาหกรรมเกษตรในปัจจุบัน ส่วนภาควิชาพืชศาสตร์ ได้ยุบภาควิชาและจัดตั้งเป็น ภาควิชาพืชสวน ภาควิชาพืชไร่ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และภาควิชาอารักขาพืช

พ.ศ.2523 ยุบภาควิชาอารักขาพืชจัดตั้งเป็นภาควิชาโรคพืช และภาควิชากีฏวิทยา

พ.ศ.2535 ภาควิชาสัตวบาลได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นภาควิชาสัตวศาสตร์

พ.ศ.2547 ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 สำนักงานเลขานุการคณะ และ 8 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชากีฏวิทยา ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชสวน ภาควิชาโรคพืช ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ภาควิชาสัตวศาสตร์
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเกษตรศาสตร์ มช. (พ.ศ. 2557)
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเกษตรศาสตร์ มช. (พ.ศ. 2557)

พ.ศ.2552 ได้หลอมรวมและแบ่งส่วนราชการเป็น 1 สำนักงานคณะ 3 ศูนย์ และ 4 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร และภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

พ.ศ.2557 มีการปรับปรุงโครงสร้างคณะ จัดตั้งภาควิชาใหม่เพิ่มเติมอีก 1 ภาควิชา รวมมีทั้งหมด 5 ภาควิชา พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนชื่อและพันธกิจภาควิชาเดิม ได้แก่
      - ภาควิชาเกษตรที่สูง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      - ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
      - ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
      - ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
      - ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ


  มีการเรียนการสอนการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยระดับปริญญาโทและเอก ขยายเปิดหลักสูตรนานาชาติและมุ่งเน้นสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา สนับสนุนด้านการเรียน การสอน งานวิจัย ได้แก่

      1. ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
      2. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
      3. ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
      4. ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

พื้นที่ดูแล

คณะเกษตรศาสตร์ มีพื้นที่ดูแลประมาณ 2,202 ไร่ โดยแบ่งเป็นสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้
สถานที่ มีพื้นที่
  อาคารเรียนและแปลงทดลองในบริเวณมหาวิทยาลัย 77 ไร่  
  สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 1,293 ไร่  
  สถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน อ.เมือง 442 ไร่  
  สถานีวิจัยการเกษตรที่สูงหนองหอย อ.แม่ริม 80 ไร่  
  สถานีวิจัยการเกษตรที่สูงดอยป่าเกี๊ยะ อ.เชียงดาว 60 ไร่  
  สถานีวิจัยการเกษตรเขตชลประทาน 50 ไร่  
  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาลำไย “หริภุญชัย” 200 ไร่  

แผนผังติดต่อ

แผนผังติดต่อ
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย(คณะเกษตรศาสตร์อยู่หมายเลข 33) หรือต้องการ เวอร์ชั่น GIF , เวอร์ชั่น PDF


ใต้ร่มพระบารมี
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินระบบใหม่ของบุคลากร
ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
ATSC
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
TAHAP
kasetfair2015
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic