ตารางหลักสูตรการอบรมวิชาชีพระยะสั้น งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10


หลักสูตร

วันอบรม

ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย

สถานที่อบรม

ค่าลงทะเบียน

1. หลักสูตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

1 ธันวาคม 2565

09.00 – 12.00

ลงทะเบียน

 

อาคารปฏิบัติการพืชสวน (อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ)

800

2. การเพาะเห็ดเศรษฐกิจในครัวเรือน : การเพาะเชื้อเห็ดฟางไว้ปลูกกินเองอย่างง่าย

7 ธันวาคม 2565

 

13.00 - 16.00

ลงทะเบียน

ห้องดอกสัก ชั้น 1  อาคารนวัตกรรม

300

3. การผลิตเมล่อนแตงโมในระบบโรงเรือน 

2 ธันวาคม 2565

09.00 – 12.00

ลงทะเบียน

 

โรงเรือนผลิตพืชสวน

200

10 ธันวาคม 2565

09.00 – 12.00

ลงทะเบียน

 

โรงเรือนผลิตพืชสวน

200

4. การเลี้ยงแมลงทหารเสือ

2 ธันวาคม 2565

 

13.00 - 16.00

ลงทะเบียน

ห้องดอกสัก ชั้น 1  อาคารนวัตกรรม

300

5. สวนผักในบ้านสไตล์คนในเมือง : การปลูกและดูแลผักในสวนหลังบ้าน 

3 ธันวาคม 2565

09.00 - 11.00

ลงทะเบียน

 

ห้องประชุมสถานีระบบทรัพยากรเกษตร ชั้น 2

300

5 ธันวาคม 2565

09.00 - 11.00

ลงทะเบียน

 

ห้องประชุมสถานีระบบทรัพยากรเกษตร ชั้น 2

300

10 ธันวาคม 2565

09.00 - 11.00

ลงทะเบียน

 

ห้องประชุมสถานีระบบทรัพยากรเกษตร ชั้น 2

300

6. การแปรรูปแมลงทหารเสือ สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำ

3 ธันวาคม 2565

09.00 - 12.00

ลงทะเบียน

 

ห้องดอกสัก ชั้น 1  อาคารนวัตกรรม

300

7. การเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค (Biofloc)

3 ธันวาคม 2565

 

13.00 – 16.00

ลงทะเบียน

ห้องดอกสัก ชั้น 1  อาคารนวัตกรรม

200

8. การดูแลต้นไม้ให้ออกดอก (ไม้ดอกไม้ประดับ)

3 ธันวาคม 2565

 

13.00 – 16.00

ลงทะเบียน

ห้องเรียน 1 ชั้น 2   อาคารนวัตกรรม

200

9. การเลี้ยงจิ้งหรีดแมลงเศรษฐกิจแหล่งโปรตีนใหม่กับการแปรรูปเชิงพาณิชย์

4 ธันวาคม 2565

09.00 – 12.00

ลงทะเบียน

 

ห้องดอกเสี้ยว ชั้น 3  อาคารนวัตกรรม

350

10. ระบบน้ำทางการเกษตร : การวางผัง ออกแบบและติดตั้งระบบน้ำในสวน/โรงเรือน สำหรับการเกษตร

4 ธันวาคม 2565

09.00 – 16.00

ลงทะเบียน

ห้องดอกสัก ชั้น 1  อาคารนวัตกรรม

500

11. การชงกาแฟและการเท Latte Art นักชงมือใหม่สู่มืออาชีพ : รู้จักกับพื้นฐานการชงกาแฟเบื้องต้น สูตรกาแฟ และเทคนิคการเท  Latte Art  ให้เป็นเร็ว

4 ธันวาคม 2565

09.00 – 16.00

ลงทะเบียน

ห้องฝึกอบรม ศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย

500

12. โรคพืชเบื้องต้น/เชื้อรา/เชื้อแบคทีเรีย

5 ธันวาคม 2565

 

13.00 – 16.00

ลงทะเบียน

ห้องดอกสัก ชั้น 1  อาคารนวัตกรรม

ฟรี

13. นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่  (การบริหารพื้นที่/การลดต้นทุน/เอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ความปลอดภัย /ผลผลิตต่อไร่/ทำน้อยได้มาก)

6 ธันวาคม 2565

09.00 – 12.00

ลงทะเบียน

 

ห้องประชุมสถานีระบบทรัพยากรเกษตร ชั้น 2

 

300

14. การทำของหวาน 3 สัมผัส Possct, Panna cotta, Yogurt

6 ธันวาคม 2565

 

13.00 – 16.00

ลงทะเบียน

ห้องดอกเสี้ยว ชั้น 3  อาคารนวัตกรรม

555

15. การขยายพันธุ์ไม้ใบ

7 ธันวาคม 2565

09.00 – 12.00

ลงทะเบียน

 

ห้องประชุมสถานีระบบทรัพยากรเกษตร ชั้น 2

200

16. เปิดโลกของชีส : การทำชีสสด Cottage cheese, Mozzarella Cheese

8 ธันวาคม 2565

09.00 – 12.00

ลงทะเบียน

 

ห้องดอกเสี้ยว ชั้น 3  อาคารนวัตกรรม

555

17. การเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

8 ธันวาคม 2565

 

13.00 – 16.00

ลงทะเบียน

ห้องประชุมสถานีระบบทรัพยากรเกษตร ชั้น 2

200

18. การผลิตพืชผักตามมาตรฐาน GAP/อินทรีย์

9 ธันวาคม 2565

09.00 – 16.00

ลงทะเบียน

ห้องดอกสัก ชั้น 1  อาคารนวัตกรรม

ฟรี

19. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพครบวงจร : บรรยายและฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยหมักอย่างง่ายจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร และวิธีการทำปุ๋ยแบบเม็ด

10 ธันวาคม 2565

09.00 – 12.00

ลงทะเบียน

 

ห้องดอกสัก ชั้น 1  อาคารนวัตกรรม

100

20. การทำ Soufflé Pancake และการจัดจาน

10 ธันวาคม 2565

 

13.00 – 16.00

ลงทะเบียน

ห้องดอกสัก ชั้น 1  อาคารนวัตกรรม

555

21. การปลูกเลี้ยงไม้ใบ/เฟิร์น

11 ธันวาคม 2565

 

13.00 – 16.00

ลงทะเบียน

ห้องดอกสัก ชั้น 1  อาคารนวัตกรรม

200