โครงการที่เข้าร่วมมีทั้งหมด 23 โครงการ : ฝึกงาน 100 ชั่วโมง
ลำดับ ภาควิชา/สาขาวิชา/หน่วยงาน ชื่อโครงการ ช่วงเวลาฝึก / จำนวนรับ (คน)
ภาคเรียนที่ 1 ปิดภาคเรียนที่ 1 เดือนธันวาคม ภาคเรียนที่ 2
1 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช โครงการ “เรียนรู้โลกแมลง” 15


2 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช โครงการ “เรียนรู้เชื่อมโยงถึงความสำคัญของหมอพืชและงานด้านโรคพืชต่อการเกษตร” 15


3 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร โครงการ "ธุรกิจจำลอง : เกษตรปลอดสารพิษ”

10
4 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร โครงการ "เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และทำงานร่วมกับชุมชน"
15

5 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตวน้ำ โครงการ “การจัดการและการผลิตสัตว์เศรษฐกิจแบบครบวงจร" 32

32
6 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ โครงการ "การผลิตไม้ดอกเป็นการค้า" 8

8
7 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ โครงการ "การผลิตกล้วยไม้เชิงคุณภาพ” 5

5
8 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ โครงการ "การผลิตเมลอนและเห็ดครบวงจร"

5
9 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ โครงการ "การผลิตสตรอว์เบอร์รีในโรงเรือน" 5

5
10 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ โครงการ "การสำรวจและการศึกษาการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านในภาคเหนือ" 5

5
11 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ โครงการ “ปฐพีศาสตร์ครบวงจร” 10


12 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ โครงการ “การผลิตพืชไร่แบบครบวงจร” 15


13 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ โครงการ "การฟื้นฟูทรัพยากรลุ่มน้ำตามแนวทางระบบวนเกษตร"
10

14 ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา โครงการ "การปลูกข้าวแบบครบวงจร" 15


15 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร โครงการ "การผลิตพืชปลอดสารพิษแบบ Smart Agriculture Practices" 18

18
16 ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โครงการ “นักวิทยาศาสตร์เกษตร” 6

6
17 ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โครงการ "ธุรกิจเกษตร" : ร้าน CMU Steak and Coffee , ร้านเกษตร + ร้านต้นไม้ 6
ฝึกงานทุกวันพุธ

6
ฝึกงานทุกวันพุธ
6
ฝึกงานทุกวันเสาร์ -อาทิตย์6
ฝึกงานทุกวันจันทร์ -อาทิตย์

18 ศูนย์ วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ โครงการ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ – ชีวภาพและวัสดุปลูกสำหรับใช้ในระบบการผลิตพืชเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร" 15

15
19 ศูนย์ วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ โครงการ "การจัดการสถานเพาะชำครบวงจร (Nursery Management)" 15

15
20 ศูนย์ วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ โครงการ "การจัดการสวนปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร" 15

15
21 ศูนย์ วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ โครงการ “การจัดการการผลิตมะม่วงแบบครบวงจร"
10

22 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง โครงการ “การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร”
15

23 ศูนย์วิทยาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว โครงการ " การจัดการผลิตผลเกษตรด้วยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว"
5