ลำดับ หัวข้อโครงการฝึกงาน ช่วงเวลาฝึก
ภาคเรียนที่ 1 ปิดภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
1 โครงการ “เรียนรู้โลกแมลง” 15
2 โครงการ “เรียนรู้เชื่อมโยงถึงความสำคัญของหมอพืชและงานด้านโรคพืชต่อการเกษตร” 15
3 โครงการ "เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และทำงานร่วมกับชุมชน" 15
4 โครงการ "ธุรกิจจำลอง : เกษตรปลอดสารพิษ” 9
5 โครงการ “การจัดการและการผลิตสัตว์เศรษฐกิจแบบครบวงจร" 32
20
6 โครงการ “การผลิตพืชไร่แบบครบวงจร” 15
7 โครงการ “ปฐพีศาสตร์ครบวงจร” 10
8 โครงการ "การผลิตกล้วยไม้เชิงคุณภาพ” 5
5
9 โครงการ "การผลิตไม้ดอกเป็นการค้า" 8
8
10 โครงการ "การผลิตเมลอนและเห็ดครบวงจร" 5
11 โครงการ "การปลูกข้าวแบบครบวงจร" 3
12 โครงการ "การสำรวจและการศึกษาการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านในภาคเหนือ" 5
5
13 โครงการ "การผลิตสตรอว์เบอร์รีในโรงเรือน" 5
5
14 โครงการ "การฟื้นฟูทรัพยากรลุ่มน้ำตามแนวทางระบบวนเกษตร" 10
15 โครงการ "ธุรกิจเกษตร" : ร้าน CMU Steak and Coffee , ร้านเกษตร + ร้านต้นไม้ 6
ฝึกงานทุกวันพุธ
6
ฝึกงานทุกวันพุธ
6
ฝึกงานทุกวันเสาร์ -อาทิตย์
6
ฝึกงานทุกวันจันทร์ -อาทิตย์
16 โครงการ “นักวิทยาศาสตร์เกษตร”
17 โครงการ "การผลิตพืชปลอดสารพิษแบบ Smart Agriculture Practices" 18
18
18 โครงการ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ – ชีวภาพและวัสดุปลูกสำหรับใช้ในระบบการผลิตพืชเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร" 4
19 โครงการ "การจัดการสถานเพาะชำครบวงจร (Nursery Management)" 15
4
20 โครงการ "การจัดการสวนปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร" 14
3
21 โครงการ “การจัดการการผลิตมะม่วงแบบครบวงจร" 10
22 โครงการ “การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร” 15
23 โครงการ " การจัดการผลิตผลเกษตรด้วยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว" 4
รวม 1766088