รายการ ระยะเวลา หมายเหตุ
1. กำหนดให้นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกงาน ลงชื่อทาง Internet บนเว็ปไซด์ของ คณะเกษตรศาสตร์ มช. ที่ www.agri.cmu.ac.th/education/internship290/main/register วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น.
* นักศึกษาสามารถเปลี่ยนโครงการฯ ได้ด้วยตนเอง ถึงภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น. หากพ้นกำหนดนี้แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- ให้นักศึกษาที่ลงฝึกงานโครงการเกษตรแบบครบวงจร ทั้งภาคการศึกษาที่ 1 , ปิดภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 400290 ในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ www.reg.cmu.ac.th
2. กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาและพบหัวหน้าโครงการแต่ละโครงการ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร - เฉพาะนักศึกษาที่เลือกลงฝึกงานภาคการศึกษาที่ 1 และปิดภาคการศึกษาที่ 1
วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ - เฉพาะนักศึกษาที่เลือกลงฝึกงานภาคการศึกษาที่ 2
3. เริ่มฝึกงาน วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 - เฉพาะภาคการศึกษาที่ 1
ช่วงระหว่างวันที่ 12 – 28 ธันวาคม 2561 (วันเริ่มฝึกงาน ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ) - เฉพาะปิดภาคการศึกษาที่ 1
วันที่ 16 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 17 เมษายน 2562 - เฉพาะภาคการศึกษาที่ 2 (บางโครงการอาจจะเริ่มฝึกงาน ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562)
4. การนำเสนอผลการฝึกงานของนักศึกษา
** นำเสนอกลุ่มละ 12 นาที ซักถาม 3 นาที รวมทั้งหมด 15 นาที (ให้ผู้รับผิดชอบฝึกงานแต่ละโครงการเข้าร่วมประเมินการนำเสนอผลการฝึกงานของนักศึกษาในแต่ละโครงการ)
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ - เฉพาะผู้ที่ฝึกงานภาคการศึกษาที่ 1
วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ - เฉพาะผู้ที่ฝึกงานปิดภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2
*** สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางสาวธีรนุช ภัทรกุล (พี่ยุ้ย) งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 053-944641 หรือ 053944642

หมายเหตุ
- ขอให้หัวหน้าโครงการแจ้งสถานที่ในการฝึกงานให้กับนักศึกษาทราบด้วย
- กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม