Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  Budget Management  |  AGRI-MIS  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร
มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
- CMU Lab Safety
- CMUIBC
- Lab Animal
- CMU ETHICS

Locations of visitors to this page


 การเรียนการสอน

การเรียนการสอนคลอบคลุมสาระดังนี้

 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 • แมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ
 • นิเวศวิทยาของแมลง
 • ระบบอนุกรมวิธานแมลง
 • กีฎวิทยาทางอุตสาหกรรม
 • หลักการบริหารแมลงศัตรูสำคัญ
 • พิษวิทยาสำหรับแมลง
 • โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
 • โรคพืชที่เกิดจากเชื่อแบคทีเรีย
 • โรคพืชที่เกิดจากเชื่อไวรัส ไวรอยด์ และมายโคพลาสมา
 • โรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอย
 • โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว และโรคเมล็ดพันธุ์
 • เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
 • จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
 • ภาพการศึกษา ภาพการศึกษา
   ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 • ทรัพยากรพันธุกรรม และการปรับปรุงพันธุ์พืช
 • เทคโนโลยีการผลิตพืช
 • วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
 • วัชพืชศาสตร์
 • วิทยาการทางดิน และธาตุอาหาร
 • นิเวศวิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
 • การจัดการทรัพยากรที่ดิน และน้ำ
 • ไม้ผล พืชผัก พืชอุตสาหกรรม และพืชสมุนไพร
 • ไม้ดอก ไม้ประดับ และกล้วยไม้
 • การผลิตพืชสวนบนพื้นที่สูงและบนที่ดอนอาศัยน้ำฝน
 • เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน
 • การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
 • สรีรวิทยาการผลิตพืชสวน
 • วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
 • การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก
 • ภาพการศึกษา ภาพการศึกษา
   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
 • วิจัยและวางแผนเศรษฐศาสตร์เกษตร
 • การจัดการทรัพยากร
 • การจัดการธุรกิจเกษตร
 • ส่งเสริมการเกษตร
 • พัฒนาชนบท
 • การสื่อสารทางการเกษตร
 • การบริหาร และนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร
 • ภาพการศึกษา ภาพการศึกษา
   ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 • สรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง
 • การผลิตสัตว์
 • โภชนศาสตร์สัตว์
 • การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
 • วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
 • ภาพการศึกษา ภาพการศึกษา
   การฝึกงาน (สหกิจศึกษา)
  นึกศึกษาทุกคนต้องผ่านการฝึกงาน โดยกระบวนวิชาฝึกงาน จำนวน 3 กระบวนวิชาคือ
 • ฝึกงาน 1 : สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม การแสวงหาสารสนเทศ และการอยู่ร่วมกัน
 • ฝึกงาน 2 : สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ฝึกงานแบบครบวงจร และการทำงานเป็นทีม
 • ฝึกงาน 3 : สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเอก ตามหลักเกณฑ์สหกิจศึกษา
 • ภาพการศึกษา ภาพการศึกษา

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


  ใต้ร่มพระบารมี
  งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
  การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินระบบใหม่ของบุคลากร
  ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
  ATSC
  จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
  พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
  KM-Corner
  หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
  CMU-MIS
  CMUIR
  AGRI-MIS
  e-Book
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  สำนักหอสมุด มช.
  Econ and Extens
  TAHAP
  kasetfair2015
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  turnitin
  เอกสารคู่มือการใช้งาน
  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic