ความหมายของ “ พืชสวน ”

เป็นสาขาวิชาทางด้านพืชศาสตร์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ที่นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะและการประกอบธุรกิจมาใช้ร่วมกัน มีเนื้อหาประกอบด้วยการผลิตไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชอุตสาหกรรม 

หน้าที่

1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7