รายการเสนอหัวข้อโครงร่าง วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ แยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
รวมจำนวนการเสนอหัวข้อโครงร่างฯ
วิทยานิพนธ์
การค้นคว้าอิสระ
วิทยานิพนธ์
การค้นคว้าอิสระ
กีฏวิทยา
-
-
-
-
0
โรคพืช
4
-
2
-
6
พืชไร่
-
-
-
-
0
พืชสวน
2
-
1
-
3
เศรษฐศาสตร์เกษตร
-
-
-
-
0
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
-
-
-
-
0
สัตวศาสตร์
-
-
-
-
0
ปฐพีศาสตร์
-
-
-
-
0
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
-
-
-
-
0
การจัดการระบบเกษตร
-
-
-
-
0
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
-
-
-
-
0
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1
-
-
-
1
ธุรกิจเกษตร
-
-
-
-
0
เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน
-
-
-
-
0
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
-
-
-
-
0
รวม

7

3

10