รายการแสดงหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา
จำนวนหัวข้อระดับปริญญาโท
จำนวนหัวข้อระดับปริญญาเอก
รวมจำนวนหัวข้อนักศึกษา
วิทยานิพนธ์
การค้นคว้าอิสระ
วิทยานิพนธ์
การค้นคว้าอิสระ
2568
5
-
-
-
5
2567
7
-
3
-
10
2566
27
5
17
-
49
2565
26
8
11
-
45
2564
28
7
15
-
50
2563
88
19
31
-
138
2562
22
13
6
-
41
2561
54
19
17
-
90
2560
39
-
29
-
68
2559
-
-
-
-
0
2558
-
-
-
-
0
2557
-
-
-
-
0
2556
-
-
-
-
0
2555
-
-
-
-
0
2554
-
-
-
-
0
2553
-
-
-
-
0