ปีการศึกษา
จำนวนผลงานวิจัย
รวมผลงานวิจัย
ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
แยกตามประเภทฐานข้อมูลวิจัย TCI 1
แยกตามประเภทฐานข้อมูลวิจัย TCI 1
ประชุม ระดับ ชาติ ประชุม ระดับ นานาชาติ ตีพิมพ์ ระดับ ชาติ ตีพิมพ์ ระดับ นานาชาติ ประชุม ระดับ ชาติ ประชุม ระดับ นานาชาติ ตีพิมพ์ ระดับ ชาติ ตีพิมพ์ ระดับ นานาชาติ
2568--1-----1
25671-10-----11
25665-9-12-118
25652-10--2--14
25643-8-1-1-13
2563--2---2-4
25622-----1-3
25611-----3-4
2560--7---119
2559------1-1
2558------1-1
2557--------0
2556--------0
2555--------0
2554--------0
2553--------0