สาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
รายการแสดงผลงานตีพิมพ์ผู้สำเร็จการศึกษาจำแนกตามสาขาวิชา
รวมผลงานวิจัย
ปีการศึกษา 2567
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
ประชุม ระดับ ชาติ ประชุม ระดับ นานาชาติ ตีพิมพ์ ระดับ ชาติ ตีพิมพ์ ระดับ นานาชาติ ประชุม ระดับ ชาติ ประชุม ระดับ นานาชาติ ตีพิมพ์ ระดับ ชาติ ตีพิมพ์ ระดับ นานาชาติ
กีฏวิทยา---1---1

2

โรคพืช--------

0

พืชไร่--4-----

4

พืชสวน--3-----

3

เศรษฐศาสตร์เกษตร--1-----

1

ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ--------

0

สัตวศาสตร์--11--21

5

ปฐพีศาสตร์--------

0

ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท1-1----1

3

การจัดการระบบเกษตร--------

0

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว-------3

3

ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม--2-----

2

ธุรกิจเกษตร1-------

1

เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน--------

0

ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน--------

0

รวมจำนวนผลงานตีพิมพ์ในรอบปี

24