ปีการศึกษา
รายการแสดงผลงานตีพิมพ์ผู้สำเร็จการศึกษาจำแนกตามประเภทการตีพิมพ์
รวมผลงานวิจัย
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
ประชุม ระดับ ชาติ ประชุม ระดับ นานาชาติ ตีพิมพ์ ระดับ ชาติ ตีพิมพ์ ระดับ นานาชาติ ประชุม ระดับ ชาติ ประชุม ระดับ นานาชาติ ตีพิมพ์ ระดับ ชาติ ตีพิมพ์ ระดับ นานาชาติ
25681-2----1

4

25672-122--26

24

256614217885321

78

25651331712-9-23

77

256410517845424

77

2563--5552413

34

25625--14218

21

25614---3-35

15

25608-814-16

28

2559----1-2-

3

2558------1-

1

2557--------

0

2556--------

0

2555--------

0

2554--------

0

2553--------

0