ปีการศึกษา
จำนวนนักศึกษา
รวมนักศึกษาที่พ้นสภาพการศึกษา
ปริญญาตรี : ทั้งหมด
ปริญญาโท : ทั้งหมด
ปริญญาเอก : ทั้งหมด
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 รวม ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 รวม ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 รวม
2566 35 39 3 7713 1-14 4 4 -8
99
2565 17 62 4 8313 11-24 1 1 -2
109
2564 30 14 30 7410 7-17 3 5 -8
99
2563 21 24 24 6914 6-20 3 2 -5
94
2562 20 9 7 3611 6 2 19 2 2 -4
59
2561 22 38 6 668 8 1 17 6 3 1 10
93
2560 14 22 12 488 8-16 3 1 -4
68
2559 12 16 7 3519 15 3 37 2 1 1 4
76
2558 17 21 7 4511 7-18 3 2 1 6
69
2557 18 32 8 5817 18 4 39 1 2 1 4
101
รวมนักศึกษาที่พ้นสภาพการศึกษา ปีการศึกษา2557 - 2566 ทั้งหมด 867

ปีการศึกษา
จำนวนนักศึกษา
รวมนักศึกษาที่สละสิทธิ์
ปริญญาตรี : ทั้งหมด
ปริญญาโท : ทั้งหมด
ปริญญาเอก : ทั้งหมด
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 รวม ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 รวม ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 รวม
2566 2 --77 8 2 -14 6 3 -8
21
2565 35 --83 16 3 -24 12 2 -2
68
2564 23 --74 16 1 -17 12 1 -8
53
2563 12 --69 20 --20 6 --5
38
2562 11 --36 13 1 -19 4 2 -4
31
2561 10 --66 10 2 -17-2 -10
24
2560 16 --48 17 --16 1 --4
34
2559 17 --35 15 --37 1 --4
33
2558 20 --45 22 --18 5 --6
47
2557 7 --58 14 1 -39----
22