จำนวนนักศึกษารับเข้าที่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา ระดับปริญญาโท แยกตามสัญชาติ
ปี ประเภทนักศึกษา นานาชาติ
นักศึกษาไทย หลักสูตร
ภาคปกติ
หลักสูตร
ภาคพิเศษ
หลักสูตร
นานาชาติ
นักศึกษาต่างชาติ หลักสูตร
ภาคปกติ
หลักสูตร
ภาคพิเศษ
หลักสูตร
นานาชาติ
รวม
2567 1919-- 33258-52
2566 34304- 44--38
2565 35314- 55--40
2564 32257- 55--37
2563 594712- 22--61