จำนวนนักศึกษารับเข้าที่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา ระดับปริญญาเอก แยกตามสัญชาติ
ปี ประเภทนักศึกษา นานาชาติ
นักศึกษาไทย หลักสูตร
ภาคปกติ
หลักสูตร
ภาคพิเศษ
หลักสูตร
นานาชาติ
นักศึกษาต่างชาติ หลักสูตร
ภาคปกติ
หลักสูตร
ภาคพิเศษ
หลักสูตร
นานาชาติ
รวม
2567 11-- 14131-15
2566 66-- 11101-17
2565 88-- 651-14
2564 16142- 55--21
2563 1313-- 77--20