กราฟแสดงสถิติการใช้ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ.2567

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามรหัส
หลักสูตร จำนวนนักศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
หลักสูตร รวม หลักสูตร รวม หลักสูตร รวม
ภาคปกติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ
เดือน มกราคม 1739

1739

104 1 -

105

105 - 1

106

เดือน กุมภาพันธ์ 1148

1148

109 2 -

111

130 - 3

133

เดือน มีนาคม 2078

2078

180 10 -

190

90 --

90

เดือน เมษายน 3169

3169

198 1 -

199

80 5 1

86

เดือน พฤษภาคม 561

561

372 35 -

407

60 - 1

61

เดือน มิถุนายน 567

567

107 14 -

121

56 --

56

เดือน กรกฏาคม-

0

---

0

---

0

เดือน สิงหาคม-

0

---

0

---

0

เดือน กันยายน-

0

---

0

---

0

เดือน ตุลาคม-

0

---

0

---

0

เดือน พฤศจิกายน-

0

---

0

---

0

เดือน ธันวาคม-

0

---

0

---

0