กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่รับเข้า ระดับปริญญาโท (ปี พ.ศ. 2562 - 2567 )จำนวนนักศึกษาที่รับเข้า ระดับปริญญาโท
ปี แยกตามสาขา
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เศรษฐศาสตร์เกษตร
การจัดการระบบเกษตร
กีฏวิทยา
ธุรกิจเกษตร
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม
พืชไร่
พืชสวน
โรคพืช
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
สัตวศาสตร์
รวม
2567- 8 --- 3 - 12 6 5 8 3 7 52
2566- 1 --- 2 -- 5 2 7 5 16 38
2565- 2 --- 3 - 3 1 11 4 10 6 40
2564--- 1 --- 2 8 4 3 12 7 37
2563--- 2 - 5 - 4 7 9 8 19 7 61
2562--- 3 - 2 10 3 7 11 7 21 10 74