กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแยกตามปีที่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ปี พ.ศ. 2555 - 2560 )


ดูจำนวนนักศึกษารับเข้าย้อนหลังทั้งหมด
ปี จำนวนนักศึกษารับเข้า
โควตาภาคเหนือ
ADMISSIONS
ทายาทเกษตรกร
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
เยาวชนดีเด่นกีฬา
รับร่วมจากม. ขอนแก่น
รับร่วมจากม.สงขลา
เด็กดีมีที่เรียน
สำนึกรักบ้านเกิด
โครงการผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์เกษตร
โครงการทายาทนักศึกษาเก่า
โครงการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
รวม จำนวนรับตามแผนปีการศึกษา มารายงานตัวคิดเป็นร้อยละของแผนฯ (100%)
ออกรหัสนักศึกษา มารายงานตัว ออกรหัสนักศึกษา มารายงานตัว ออกรหัสนักศึกษา มารายงานตัว ออกรหัสนักศึกษา มารายงานตัว ออกรหัสนักศึกษา มารายงานตัว ออกรหัสนักศึกษา มารายงานตัว ออกรหัสนักศึกษา มารายงานตัว ออกรหัสนักศึกษา มารายงานตัว ออกรหัสนักศึกษา มารายงานตัว ออกรหัสนักศึกษา มารายงานตัว ออกรหัสนักศึกษา มารายงานตัว ออกรหัสนักศึกษา มารายงานตัว ออกรหัสนักศึกษา มารายงานตัว
25601201171951842625292833--225522------384 368 46579.14
255915515013912875743636----112244------416 399 46086.74
255811911423021628272222----226699------418 398 47084.68
25571341341361325049515133--445544------387 382 42789.46
255612611815314448463634--22227788------382 361 40589.14
2555969612312357573333----2233--------373 373 38596.88