จำนวนนักศึกษาแยกตามรหัส ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ยอดรวมทั้งสิ้น 1939 คน

ปรับปรุงฐานข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2567
รายการแสดงนักศึกษาแยกตามรหัส
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ยอดรวมทั้งสิ้น 1939 คน
รหัสนักศึกษา จำนวนนักศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด
หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม
ภาคปกติ นักศึกษาไทย ต่างชาติ / ระบุไม่ได้ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ นักศึกษาไทย ต่างชาติ / ระบุไม่ได้ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ นักศึกษาไทย ต่างชาติ / ระบุไม่ได้
รหัส 67 489 465 2 / 22 489 41 8 - 19 30 49 13 1 - 1 13 14552
รหัส 66 444 435 1 / 8 444 33 4 - 33 4 37 16 1 - 6 11 17498
รหัส 65 338 336 0 / 2 338 28 4 - 28 4 32 10 -- 6 4 10380
รหัส 64 272 270 0 / 2 272 17 7 - 21 3 24 12 -- 11 1 12308
รหัส 63 90 90 -90 21 4 - 25 -25 11 -- 7 4 11126
รหัส 62 21 21 -21 9 7 - 16 -16 9 -- 9 -946
รหัส 61 11 11 -11 1 -- 1 -1 8 -- 8 -820
รหัส 60 4 4 -4 1 -- 1 -1 1 -- 1 -16
รหัส 59 1 1 -1------- 1 - 1 -12
รหัส 58 1 1 -1------------1
รวมทั้งหมด

1671

185

83

1939