รายการแสดงนักศึกษาแยกตามรหัส
จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ทั้งหมด ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567
รหัสนักศึกษา

จำนวนนักศึกษาที่ส่งผลภาษาอังกฤษ/ไม่ส่งผลภาษาอังกฤษ

ระดับ ปริญญาโท ระดับ ปริญญาเอก
แบบ 1 แบบ 2 แบบ 3 รวม แบบ 1.1 ฐาน ป.โท แบบ 1.2 ฐาน ป.ตรี แบบ 2.1 ฐาน ป.โท แบบ 2.2 ฐาน ป.ตรี รวม
ส่ง ไม่ส่ง รวม ส่ง ไม่ส่ง รวม ส่ง ไม่ส่ง รวม รวม ป.โท ส่ง ไม่ส่ง รวม ส่ง ไม่ส่ง รวม ส่ง ไม่ส่ง รวม ส่ง ไม่ส่ง จำนวน รวม ป.เอก
รหัส 67 - - - - - - - - - 49 - - - - - - - - - - - - 14
รหัส 66 - - - - 2 2 - - - 37 1 1 2 - - - - - - - - - 17
รหัส 65 2 - 2 26 - 26 - 4 4 32 5 - 5 1 - 1 2 - 2 2 - 2 10
รหัส 64 2 - 2 15 - 15 1 6 7 24 6 - 6 1 - 1 5 - 5 - - - 12
รหัส 63 3 - 3 18 - 18 3 1 4 25 5 - 5 - - - 6 - 6 - - - 11
รหัส 62 - - - 11 - 11 3 2 5 16 6 - 6 - - - 3 - 3 - - - 9
รหัส 61 - - - 1 - 1 - - - 1 4 - 4 - - - 4 - 4 - - - 8
รหัส 60 - - - 1 - 1 - - - 1 1 - 1 - - - - - - - - - 1
รหัส 59---------- - - - - - - 1 - 1 - - - 1
รหัส 58-----------------------
รวมทั้งหมด

185

83

ปรับปรุงฐานข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2567