รายการนักศึกษาย้ายหลักสูตร/สาขาวิชา/คณะ
ภาคการศึกษา
ย้ายสาขาวิชา
ย้ายหลักสูตร
ย้ายคณะ
รวมจำนวนนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567
-
-
-
0
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566
-
-
-
0
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
-
-
-
0
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
-
-
-
0
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565
-
-
-
0
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
-
-
-
0
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
11
-
-
11
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564
-
-
-
0
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2
-
-
2
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
-
-
-
0
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563
-
-
-
0
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
-
-
-
0
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
-
-
-
0
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562
-
-
-
0