กราฟแสดงการให้บริการคำขอทั่วไปสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 (มิถุนายน 2567 - มิถุนายน 2568)

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามรหัส
ประเภทคำขอทั่วไป มช.19 จำนวนนักศึกษา
ปริญญาตรี
1. การลา (ลากิจ,ลาป่วย,ลาเรียน และอื่นๆ)

2

2. การลงทะเบียนมากกว่ากำหนด-
3. การลงทะเบียนน้อยกว่ากำหนด-
4. ขอลงทะเบียนหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ-
5. การขอลาฝึกงาน-
6. การขอเลื่อนสอบ-
7. ขอดูคะแนนสอบ-
8. ขอเปิดกระบวนวิชานอกคณะ

1

9. คำขอย้ายหลักสูตร-
10. คำขอย้ายสาขาวิชา-
11. ขอเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ-
12. ขอลงทะเบียนใช้บริการมหาวิทยาลัยหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ-
13. อื่นๆ-

รวม

3

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามรหัส
ประเภทหนังสือรับรอง จำนวนนักศึกษา
ปริญญาตรี
1. หนังสือรับรอง ชั้นปี (ภาษาไทย)
-
2. หนังสือรับรอง ชั้นปี (ภาษาอังกฤษ)
-
3. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา กสก. 2 ใช้ขอทุนเฉพาะหน่วยงาน (องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ) เท่านั้น
-
4. หนังสือรับรองผลการเรียนและความประพฤติของผู้รับทุนการศึกษา กสก. 7 ใช้ขอทุนเฉพาะหน่วยงาน (องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ) เท่านั้น
-
5. หนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ภาษาไทย)
-
6. หนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
-
7. คำขอทั่วไปสำหรับสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
-
8. หนังสือรับรองความประพฤติทั่วไป
-

รวม

0