รายงานภาพรวมจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รับเข้า / กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษา / พ้นสภาพ
โดยแยกตามภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ปรับปรุงฐานข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2567
รายการแสดงนักศึกษาแยกตามรหัส
รายงานนักศึกษาแยกตามภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567
รหัสนักศึกษา จำนวนนักศึกษา
จำนวนรับเข้า กำลังศึกษา สำเร็จการศึกษา พ้นสภาพ
รหัส 67 497 489 --
รหัส 66 491 444 --
รหัส 65 458 338 --
รหัส 64 357 272 --
รหัส 63 413 90 --
รหัส 62 381 21 --
รหัส 61 278 11 --
รหัส 60 368 4 --
รหัส 59 399 1 --
รหัส 58 398 1 --