กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ยอดรวมทั้งสิ้น 1926 คน

ปรับปรุงฐานข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2567
รายการแสดงนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ยอดรวมทั้งสิ้น 1926 คน
สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด
หลักสูตร หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม
ภาคปกติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ
กีฏวิทยา 30 10 -- 8 2 10 7 -- 1 6 747
โรคพืช 38 23 -- 19 4 23 12 -- 5 7 1273
พืชไร่ 37 24 -- 21 3 24 6 -- 5 1 667
พืชสวน 114 26 -- 22 4 26 9 -- 7 2 9149
เศรษฐศาสตร์เกษตร 148 ------------148
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ--------------
สัตวศาสตร์ 385 34 -- 25 9 34 11 -- 6 5 11430
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 108 ------------108
วิทยาศาสตร์การประมง 14 ------------14
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 40 ------------40
ปฐพีศาสตร์ 23 ------------23
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท- 13 23 - 31 5 36 18 3 - 15 6 2157
การจัดการระบบเกษตร--------------
ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร 38 ------------38
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว------- 12 -- 8 4 1212
ธุรกิจเกษตร-- 4 - 4 -4------4
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม- 20 -- 14 6 20 5 -- 3 2 525
เกษตรที่สูงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ--------------
เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน- 1 7 -- 8 8------8
ผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร--------------
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 176 ------------176
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน--------------
เกษตรศาสตร์ 507 ------------507
ยังไม่ระบุ--------------
รวมทั้งหมด

1658

185

83

1926

หมายเหตุ เกษตรศาสตร์,ยังไม่ระบุ หมายถึง สาขาวิชารวมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ที่ยังไม่มี major