กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแยกตามปีที่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา TCAS (ปี พ.ศ. 2561 - 2564 )ปีการศึกษา จำนวนนักศึกษารับเข้า

TCAS รอบที่ 1

TCAS รอบที่ 2

TCAS รอบที่ 3

TCAS รอบที่ 4

สรุปจำนวนรับ TCAS

การรับด้วย Portfolio
โควตาภาคเหนือ
ทายาทเกษตรกร
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
เยาวชนดีเด่นกีฬา
สำนึกรักบ้านเกิด
โครงการสำหรับผู้ที่มีความบกพร่อง
โครงการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
เด็กดีมีที่เรียน
ทุนอุดมศึกษาพัฒนา จ.ชายแดนภาคใต้
โครงการผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์เกษตร
ทายาทศิษย์เก่า
อื่นๆ
ADMISSIONS
การรับตรงร่วมกัน
รวม จำนวนรับตามแผนปีการศึกษา มารายงานตัวคิดเป็นร้อยละของแผนฯ (100%)
จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน
2564 51 20 11 - 1 -- 8 --- 2 - 244 20 357 41087.07
2563 37 26 10 ---- 3 ----- 228 109 413 410100.73
2562 39 41 15 - 1 - 1 ------ 179 105 381 41092.93
2561- 58 59 50 1 2 -- 5 2 1 - 1 99 - 278 41067.8