วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม ค่านิยมองค์กร และสมรรถนะหลัก

วิสัยทัศน์

Smart Agriculture towards Sustainable Development
ผู้นำทางวิชาการด้านเกษตรอัจฉริยะ เพื่อสร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมการเกษตร มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ เป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) จัดการเรียนการสอนเกษตรทันสมัย รู้รอบ และรู้ทันเศรษฐกิจ
2) งานวิจัยที่เป็นเลิศ ระบบเกษตรปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อความยั่งยืน
3) บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม ให้บริการวิชาการรับใช้ชุมชน และบริการวิชาการสร้างรายได้
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และการสร้างโอกาส ความเท่าเทียมของสังคม
4) แสวงหารายได้เพื่อความยั่งยืน สร้างรายได้จากองค์ความรู้และสินทรัพย์ที่มีอยู่ของคณะเกษตรศาสตร์
5) บริหารจัดการเชิงบูรณาการ นำระบบสารสนเทศ แนวทาง EdPEx มาใช้ในการบริหารงาน

ค่านิยมคณะเกษตรศาสตร์

AGGIE TEAM
A=attitude มีทัศนคติที่ดี
G=great heart ใจสู้
G=gratitude สำนึกบุญคุณแผ่นดิน
I= integrity มีศักดิ์ศรีและคุณธรรม
E=excellence มุ่งคุณภาพเลิศ
T=technology มุ่งสร้างเทคโนโลยี
E=environmental integrity มุ่งสร้างความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม
A=accountability มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
M=multidisciplinary มุ่งสร้างความหลากหลายด้านวิทยาการ

วัฒนธรรมคณะเกษตรศาสตร์

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

สมรรถนะหลัก

ความโดดเด่นและชำนาญการเรียนการสอน การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เกษตร และระบบการเกษตร
บนพื้นที่สูง (ข้าวก่ำ ไม้ดอก สตรอว์เบอร์รี กาแฟ พืชผักเมืองหนาว และโคนมล้านนาคุณภาพสูง)