นโยบายทิศทางการวิจัย

พันธกิจ

 1. ด้านการวิจัย
  - สร้างผลงานวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาวัตกรรมและการกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาการเกษตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
  - สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
   
 2. ด้านการบริการวิชาการ
  - ขยายการบริการวิชาการที่สามารถนำไปสู่การพึ่งตนเอง
  - ปรับปรุงรูปแบบการถ่ายทอดวิชาการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
   

วัตถุประสงค์

 1. มุ่งพัฒนาการวิจัยด้านเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทั้งในด้าน พื้นฐานและประยุกต์
 2. ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนเกษตรกรรม และผู้ประกอบการโดย ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและภูมิภาค
 3. มุ่งเน้นการวิจัยที่ส่งประโยชน์แก่การเรียนการสอนด้านการเกษตร การปรับปรุงระบบการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูล การเกษตรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งการยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกร
 4. มุ่งส่งเสริมและพัฒนางานบริการทางวิชาการสู่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรอย่างจริงจัง โดยจะร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและในภูมิภาค
 5. มุ่งเน้นการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการเกษตรมาใช้ในการพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย และการบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพสูง

ยุทธศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ โดยงานบริการงานวิจัยและพัฒนา ได้ประสานให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของคณะฯ ขึ้นโดย คณะ ทำงานจัดทำร่างยุทธศาสตร์งานวิจัยซึ่งเป็นกรรมการจากการแต่งตั้งของคณะฯ และผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริหาร งานวิจัย ของ คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ต่อไป ยุทธศาสตร์งานวิจัย คณะเกษตรศาสตร ์ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้

 1. แผนยุทธศาสตร์เพื่อความเข้มแข็งทางการบริหารจัดการ
  1.1 ยกระดับและจัดรูปแบบการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งของหน่วยวิจัยและนักวิจัย
  1.2 นำความพร้อมของปัจจัยต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย แสวงหาอุปกรณ์สนับสนุนการวิจัยเพิ่มมากขึ้น
  1.3 สนับสนุนให้เกิดกลุ่มวิจัยและหน่วยวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชา (Interdisciplinary) เพิ่มขึ้นสร้างโครงการขนาดใหญ่ และมีผลต่อการสร้างประสบการณ์ให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่และสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนทำวิจัย โดยสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม
  1.4 สนับสนุนให้มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีส่วนร่วมในโครงการวิจัยกำหนดให้ นักศึกษาทุนหลักสูตรทำการศึกษา/วิจัย โดยให้เป็นเงื่อนไขสำหรับการสำเร็จการศึกษา ส่งเสริมให้ข้าราชการ/พนักงาน ทำการศึกษา/วิจัย เพื่อพัฒนางาน
  1.5 จัดให้มี “แหล่งความคิด” (Think Tank) และมีผู้ประสานงานโครงการวิจัย (Research Liaison) เพื่อแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
  1.6 ผลักดันให้มีการวิจัยร่วมกับหน่วยวิจัยทั้งในและนอกประเทศ
  1.7 สนับสนุนให้มีการวิจัยร่วมกับภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น
  1.8 สนับสนุนให้มีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้หน่วยวิจัยของ คณะเกษตรศาสตร์เข้าสู่มาตรฐานสากล
   
 2. แผนยุทธศาสตร์เพื่อความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ
  2.1 การวิจัยวิทยาศาสตร์เกษตรเพื่อการผลิตทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สรีระวิทยา การปรับปรุงพันธ์และเคมีเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและสัตว์ ในด้านการปรับปรุงพันธุ์ ระบบการผลิตที่นำไปสู่การลดการใช้สารเคมี และคุณภาพผลผลิตที่เป็นความต้องการของตลาด
  2.2 การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรในการตลาดที่แข่งขัน สนับสนุนให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรที่ปลอดภัยกับผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์ ที่สามารถแข่งขันทางการค้าได้ในระดับประเทศ ภูมิภาคและระหว่างประเทศ
  2.3 การวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดินน้ำ และป่าไม้ และ ผลกระทบของระบบการผลิตทางเกษตรที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบการผลิต ทั้งนี้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดินการอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุกรรมพืชในสภาพอนุรักษ์ในถิ่นในสภาพอนุรักษ์นอกถิ่น และในไร่นาของเกษตรกร
  2.4 การวิจัยการเกษตรอินทรีย์เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยตามแนวทางการพัฒนาอาชีพที่สัมพันธ์กับการเกษตรและสภาพแวดล้อมที่สอดรับกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรภายใน ท้องถิ่นอย่างสูงสุด และสนับสนุนงานวิจัยที่ก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรในท้องถิ่นนั้น ๆ รวมทั้งการเกษตรปลอดพิษ การเกษตรอินทรีย์
  2.5 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาชุมชนและมีส่วนร่วมกับ ชุมชนสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน ทั้งนี้ ให้เกิดผลจากการวิจัยในรูปของนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาของชุมชนนั้น ๆ อาทิ นวัตกรรมการผลิต พืชและสัตว์ นวัตกรรมการลดการใช้สารเคมี การรวมกลุ่มของชุมชนเกษตรเพื่อแก้ปัญหาตัวเอง เน้นการใช้ประโยชน์ และผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการโดยชุมชนท้องถิ่น
  2.6 การวิจัยเพื่อสนับสนุนนโยบายเกษตร สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยตามแนวทางการวิเคราะห์การเกษตรด้านนโยบาย เพื่อปรับปรุงแนวทางในการกำหนดนโยบายและการจัดการในระดับต่าง ๆ อย่างเหมาะสม นโยบายต่าง ๆ รวมทั้งนโยบายการผลิตที่ดิน การค้าและตลาด สินเชื่อ การจัด องค์กร สหกรณ์ การบริหาร ที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรในด้านต่าง ๆ
  2.7 การวิจัยเพื่อเพิ่มองค์ความรู้การผลิตการเกษตรสู่มือผู้ใช้ สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยด้านการผลิตทางเกษตร โดยเฉพาะการจัดการพืชสัตว์ และแมลงศัตรูพืชที่เป็นองค์ความรู้ใหม่เพื่อสนับสนุนงานวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต เชิงบูรณาการ รวมทั้งการทดสอบเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับพื้นที่และกระบวนการส่ง เสริมเทคโนโลยีเหล่านั้นสู่มือผู้ใช้

กลยุทธ์

 1. ด้านการวิจัย
  1.1 ใช้นโยบายในการแสวงหาอุปกรณ์สนับสนุนการวิจัยเพิ่มมากขึ้น
  1.2 สนับสนุนให้เกิดกลุ่มวิจัยและหน่วยวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชา (Interdisciplinary) เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ และมีผลต่อการสร้างประสบการณ์ให้แก่ นักวิจัยรุ่นใหม่
  1.3 จัดให้มี “แหล่งความคิด” (Think Tank) และมีผู้ประสานงานโครงการวิจัย (Research Liaison) ที่ทำหน้าที่เสมือน “นักขายโครงการวิจัย” เพื่อแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
  1.4 สนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีส่วนร่วมในโครงการวิจัย
  1.5 ผลักดันให้มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีส่วนร่วมในโครงการวิจัย
  1.6 จัดรูปแบบการบริหารงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเอง
  1.7 สนับสนุนให้มีการวิจัยร่วมกับภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น
   
 2. ด้านการบริการวิชาการ
  2.1 พัฒนาประสิทธิภาพของศูนย์บริการวิชาการเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการสูงสุดและสามารถพึ่งตนเองได้
  2.2 ขยายและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาแบบต่อเนื่องและรูปแบบการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และนานาชาติ
  2.3 เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสารมวลชนทุกประเภท

แผนแม่บทการวิจัยคณะเกษตรศาสตร์

 1. แผนแม่บทการวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
 2. แผนแม่บทการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
 3. แผนแม่บทการวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
 4. แผนแม่บทการวิจัยด้านลำไย
 5. แผนแม่บทการวิจัยด้านเกษตรที่สูง
 6. แผนแม่บทการวิจัยด้านธัญพืช
 7. แผนแม่บทการวิจัยด้านผลิตพืช
 8. แผนแม่บทการวิจัยด้านผลิตสัตว์
 9. แผนแม่บทการวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร
 10. แผนแม่บทการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร

 : 23828 ครั้ง