คณะเกษตรศาสตร์
 
       
สำนักงานคณะ
 • งานบริหารทั่วไป
 • งานการเงิน การคลังและพัสดุ
 • งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 • งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
 • งานยุทธศาสตร์และแผน
 • ภาควิชา
 • ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
    - สาขาวิชากีฏวิทยา
    - สาขาวิชาโรคพืช

 • ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
    - สาขาวิชาพืชไร่
    - สาขาวิชาพืชสวน
    - สาขาวิชาปฐพี
    - สาขาวิชาภูมิสถาปัตย์

 • ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
    - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
    - สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร

 • ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
    - สาขาวิชาสัตวศาสตร์
    - สาขาวิชาสัตว์น้ำ

 • ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
   
 • ศูนย์วิจัย
 • ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
    - หน่วยวิจัยพืชเศรษฐกิจ (หริภุญชัย)
    - หน่วยนวัตกรรมปัจจัยการผลิต
    - หน่วยสาธิตและฝึกอบรม
    - หน่วยหอพัก

 • ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
    - หน่วยวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน
    - หน่วยวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

 • ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
    - หน่วยวิจัยและพัฒนากาแฟ
    - หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยนไร่หน้า
    - หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยนไร่หลัง
    - หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงหนองหอย
    - หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ

 • ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

 • ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ***
 • กลุ่มวิจัยผลิตผลเกษตรปลอดภัยและลดการใช้สารเคมี (Safe Agricultural Product and Appropriate Technology for Reduction of Agrochemistry in Northern Thailand )(ATRACT) ***
 • ศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ***

 • ศูนย์บริการวิชาการ
 • ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร *
    - หน่วยงานบริหาร
    - หน่วยงานบริการวิชาการ
    - หน่วยธุรกิจเกษตร
       - ร้านจำหน่ายผลิตผล
       - งานรับปรับปรุงภูมิทัศน์
       - ฝึกอบรมวิชาชีพ
    - หน่วยห้องปฏิบัติการกลาง


 • หมายเหตุ :
  * เป็นศูนย์ในกำกับของคณะเกษตรศาสตร์
  ** เป็นศูนย์วิจัยร่วมที่คณะเกษตรศาสตร์เป็นแกน
  *** เป็นกลุ่มวิจัยภายในของคณะเกษตรศาสตร์

  คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะ
  ที่ปรึกษาคณะเกษตรศาสตร์
  คณบดี
 • คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
 • คณะกรรมการอื่นๆ
 • คณะกรรมการบริหารประจำคณะ
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม
   
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร
  -ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา  
  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
  -ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
  -ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  
  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
  หัวหน้าสำนักงานคณะ
 • เลขานุการคณะ
 • หัวหน้าภาควิชา
 • กีฏวิทยาและโรคพืช
 • พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
 • พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 • สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 • เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
 • หัวหน้าศูนย์วิจัย
 • ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 • ศูนย์วิจัยสาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
 • ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
 • ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 • ผู้อำนวยการ
 • ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร *
 • ลิ้งค์คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

  ** ระบบกำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุง AGRI-MIS หากต้องการใช้งานเกี่ยวกับการค้นหาบุคลากร กรุณาใช้การค้นหาแบบเว็บไซต์เวอรชั่นเก่าในระหว่างการพัฒนา ขออภัยมา ในความไม่สะดวก **