การจัดฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรม

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมีการจัดการฝึกอบรมหลายด้าน คือ

 

1. เทคโนโลยีแบบไม่ทำลายด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (Nondestructive technology: Near Infrared Spectroscopy, NIRS)

2. เทคโนโลยีการใช้คลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency, RF)

3. เทคโนโลยีพลาสมากับความปลอดภัยของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว (Plasma Technology for Produce Safety)

4. เทคโนโลยีการลดอุณหภูมิ (Precooling Technology)

5.  เทคโนโลยีออกซิเดชัน (Oxidative Technology)

6. เทคโนโลยีการควบคุมแมลงหลังการเก็บเกี่ยว

7. สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวกับคุณภาพผลิตผลเกษตร

 

โดยมีหลักสูตรการจัดฝึกอบรม  ดังนี้

1. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร

2. ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช

3. การจัดการแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวโดยการรมสารฟอสฟีน

4. การผลิตเมล็ดพันธุ์และการประเมินคุณภาพ

5. สารพิษในพืชอาหาร

6. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีเคโมเมทริกซ์ (Chemometrics)

 

: 3608 ครั้ง
วันที่เผยแพร่ : 2021-11-17 14:19:09
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว