เกี่ยวกับเรา ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาสัตว์ศาสตร์และสัตว์น้ำ เป็นสาขาวิชาที่รับผิดชอบในการเรียนการสอน การวิจัย และส่งเสริมเผยแพร่วิชาการ สาขาสัตวศาสตร์ (Animal Science) และสัตว์น้ำ (Aquatic Science) โดยมีหลักสูตรที่ประกอบด้วยกระบวนวิชาต่างๆ นอกเหนือไปจากกระบวนวิชาต่างๆ ในด้านสัตวศาสตร์ที่แบ่งออกได้เป็นสาขาต่างๆ ได้แก่ โภชนศาสตร์สัตว์ การผลิตสัตว์เศรษฐกิจต่างๆ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ สรีรวิทยา วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ และสุขศาสตร์สัตว์ นอกจากนี้นักศึกษายังต้องทำการฝึกงานเพื่อให้เกิดทักษะเกี่ยวกับการเกษตรทั่วไป และทางด้านสัตวศาสตร์เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 300 ชั่วโมง ในฟาร์มของมหาวิทยาลัย และเอกชน โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีเป็นเวลา 4 ปี หลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท เป็นเวลา 2 ปี และปริญญาเอก 3 ปี

 

ผู้สำเร็จการศึกษานี้ สามารถประกอบอาชีพส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ทุกชนิดในขั้นตอนต่างๆ กันตามความเหมาะสม เช่น ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ พันธุ์สัตว์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ หรือทำงานในบริษัทเอกชนด้านธุรกิจการผลิตสัตว์ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ธุรกิจการผลิตสัตว์ภาคเอกชนของประเทศไทย

 

มีการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลกที่กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความต้องการนักวิชาการชาวไทยที่จะไปดำเนินการในต่างประเทศเพิ่มขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ยังเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งในหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมอื่นๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมอาชีวศึกษา สถาบันราชภัฎ กรมประชาสงเคราะห์และหน่วยงานต่างๆ ของทหาร เช่น กรมการสัตว์ทหารบก กรป.กลาง และธนาคารต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับสินเชื่อการเกษตร ตลอดจนองค์การพัฒนาเอกชนต่างๆ เป็นต้น

: 2506 ครั้ง
วันที่เผยแพร่ : 2018-02-05 14:47:17
เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงาน : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ