หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาเอก

1. สาขาวิชาพืชไร่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

2. สาขาวิชาพืชสวน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

3. สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

4. สาขาวิชากีฏวิทยา หลักสูตรเปิดใหม่ พ.ศ.2560

5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2561

6. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

7. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557

8. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

9. สาขาวิชาโรคพืช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556

10. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรสหสาขาวิชา) พ.ศ.2557 

11. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรสหสาขาวิชา) พ.ศ.2562

 

หลักสูตรปรับปรุง 2565-2566

1. สาขาวิชาพืชสวน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

2. สาขาวิชาพืชไร่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

3. สาขาวิชาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2565

4. สาขาวิชากีฏวิทยา พ.ศ. 2565

5. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท พ.ศ. 2566

6. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566

: 13570 ครั้ง
วันที่เผยแพร่ : 2024-03-26 15:45:12
เผยแพร่โดย : สุทธิณี เขื่อนคำ | หน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป