หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาเอก

1. สาขาวิชาพืชไร่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

2. สาขาวิชาพืชสวน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

3. สาขาวิชาพืชสวน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

4. สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

5. สาขาวิชากีฏวิทยา หลักสูตรเปิดใหม่ พ.ศ.2560

6. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2561

7. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

8. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557

9. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

10. สาขาวิชาโรคพืช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556

11. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรสหสาขาวิชา) พ.ศ.2557 

12. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรสหสาขาวิชา) พ.ศ.2562

 

: 9206 ครั้ง
วันที่เผยแพร่ : 2022-06-14 18:18:45
เผยแพร่โดย : สุทธิณี เขื่อนคำ | หน่วยงาน : งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา