หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาเอก

1. สาขาวิชาพืชไร่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

2. สาขาวิชาพืชสวน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

3. สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

4. สาขาวิชากีฏวิทยา หลักสูตรเปิดใหม่ พ.ศ.2560

5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2561

6. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

7. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557

8. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

9. สาขาวิชาโรคพืช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556

10. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรสหสาขาวิชา) พ.ศ.2557 

11. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรสหสาขาวิชา) พ.ศ.2562

 

: 7952 ครั้ง
วันที่เผยแพร่ : 2020-08-05 15:38:03
เผยแพร่โดย : เจนจิรา ใจตาบุตร | หน่วยงาน : งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา