หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท

1. สาขาวิชาพืชไร่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

2. สาขาวิชาพืชสวน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

3. สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

4. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

5. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

6. สาขาวิชาธุรกิจเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

7. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2561

8. สาขาวิชากีฏวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

9. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท หลักสูตรปรับปรุง 2561

10. สาขาวิชาโรคพืช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

1. สาขาวิชาพืชสวน หลักสูตรปรับปรุุง พ.ศ. 2565
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

: 15076 ครั้ง
วันที่เผยแพร่ : 2022-06-21 11:00:32
เผยแพร่โดย : พนิตา ศิริเกษร | หน่วยงาน : งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา