หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท

1. สาขาวิชาพืชไร่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

2. สาขาวิชาพืชสวน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

3. สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

4. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

5. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

6. สาขาวิชาธุรกิจเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

7. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2561

8. สาขาวิชากีฏวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

9. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท หลักสูตรปรับปรุง 2561

10. สาขาวิชาโรคพืช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

1. สาขาวิชาพืชสวน หลักสูตรปรับปรุุง พ.ศ. 2565
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

4. สาขาวิชาพืชไร่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

5. สาขาวิชาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2565

6. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท พ.ศ. 2566

7. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566

8. สาขาวิชากีฏวิทยา พ.ศ. 2566

: 23677 ครั้ง
วันที่เผยแพร่ : 2024-03-26 15:44:07
เผยแพร่โดย : สุทธิณี เขื่อนคำ | หน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป