สาขาวิชา

ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์

ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา  ได้แก่

1. สาขาวิชาพืชไร่  
   -  ปริญญาตรี
   -  ปริญญาโท
   -  ปริญญาเอก

2. สาขาวิชาพืชสวน
   -  ปริญญาตรี
   -  ปริญญาโท
   -  ปริญญาเอก

3. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
   -  ปริญญาตรี
   -  ปริญญาโท
   -  ปริญญาเอก

Link : รายละเอียดหลักสูตร  https://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/mainmenu_detail/2/58/2
เอกสารประกอบ :

: 553 ครั้ง
วันที่เผยแพร่ : 2024-03-29 14:34:41
เผยแพร่โดย : วรินท์ฑิษา คำแก่น | หน่วยงาน : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์