ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มเอกสารงานบุคคล 

enlightened เอกสารใช้ประกอบการรับเงินบำเหน็จตกทอดแก่ทายาท / บำเหน็จค้ำประกันเงินกู้ / แสดงเจตนาระบุผู้รับบำเหน็จตกทอด

enlightened ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   mail  ฉบับภาษาไทย    mail  ฉบับภาษาอังกฤษ EN.Version

enlightened ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะเกษตรศาสตร์

enlightened ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน

enlightened แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (Word / PDF)

enlightened สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริหารวิชาการ

enlightened สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ

enlightened สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับภาษาไทย  /  ฉบับภาษาอังกฤษ

enlightened สัญญาค้ำประกันสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวกับการเงินและพัสดุ)

enlightened แบบฟอร์มลาออกจากราชการ / ลาออกจากงาน

enlightened สัญญารับทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ / ปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ 

enlightened แบบฟอร์มบันทึกข้อความเดินทางไปราชการ / ปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ

 

แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ 

enlightened คณาจารย์ / นักวิจัย

enlightened ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย (สายช่วยวิชาการ)

enlightened ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ)

enlightened ลูกจ้างประจำ

enlightened พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

 

>> ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก "บุคลากรดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์" และการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "ครุฑทองคำ" 

>> สถิติผู้ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2537 - 2565 

 

การเตรียมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี 2566 คณะเกษตรศาสตร์ 

enlightened (แบบ 2) แบบประวัติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

enlightened (แบบ 4) แบบกรอกประวัติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

enlightened คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 (เอกสารปีที่ผ่านมา)

 

>> ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก "บุคลากรดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์" และการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "ครุฑทองคำ" 

>> สถิติผู้ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2537 - 2565 

 

รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ประจำปี 2566 

สายอาจารย์ 

enlightened เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น และอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา

enlightened แบบฟอร์มการเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่น "ช้างทองคำ"

enlightened แบบฟอร์มการเสนอชื่ออาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา "ช้างทองคำ"

สายสนับสนุน 

enlightened แนวทางการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อรับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  "ช้างทองคำ"

enlightened แบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น "ช้างทองคำ"

 

>> สถิติการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับรางวัล ปี พ.ศ. 2546 - 2565
>> สถิติผู้ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2546 - 2565 

 

แบบฟอร์มการต่อเวลาราชการและต่อสัญญาจ้างของคณาจารย์ อายุ 60 - 65 ปี

ข้าราชการ

enlightened แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

enlightened แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

enlightened แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ต่อเวลาราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย

enlightened แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ

enlightened แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

enlightened การจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) และตัวชี้วัด (KPI)

enlightened แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ 

 

การคำนวณน้ำหนักคะแนนประเมินภาระงานของคณาจารย์ 

enlightened โปรแกรมทดสอบการเลือกค่าน้ำหนักคะแนนการประเมินให้เหมาะสมกับภาระงาน

 

ตารางเวลาการกรอก TOR & JA และช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน

enlightened ตารางเวลาการกรอก TOR & JA และช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

เอกสารประกอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 

enlightened หนังสือถึงผู้บริจาคและแบบตอบรับ

enlightened แบบตอบรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ

enlightened แบบหนังสือรับรองแสดงรายการบริจาคทรัพย์สิน

enlightened ตัวอย่างหนังสือถึงตำรวจท้องที่

enlightened ตัวอย่างหนังสือถึงนายอำเภอท้องที่

enlightened ตัวอย่างหนังสือรับรอง

 

รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2565 

enlightened รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

enlightened แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ปขมท.

 

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน

enlightened แบบฟอร์มใบสมัครตำแหน่งหัวหน้างาน

 

แบบฟอร์มการจัดทำแผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan)

enlightened หัวข้อการจัดทำแผนการจัดการองค์ความรู้ ด้านบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2564

     (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ ด้านบริหารจัดการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563)

enlightened แบบฟอร์มจัดทำแผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ปีงบประมาณ 2564

enlightened แบบฟอร์มประเมินผลการจัดทำแผนการจัดการองค์ความรู้ ปีงบประมาณ 2564 

 

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์

enlightened ตารางสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ทุกสายงาน)

: 9315 ครั้ง
วันที่เผยแพร่ : 2024-03-21 16:40:29
เผยแพร่โดย : ชิดชนก สิทธิกัน | หน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป