คณะผู้บริหาร
รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
0-5394-4069 ถึง 74 ต่อ 136
w_tapingkae@hotmail.com
ประวัติโดยสังเขป

เลขานุการประจำคณะ
นางสาววิไลพร ธรรมตา
เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
0-5394-4008
ประวัติโดยสังเขป

หัวหน้างาน
นางสุดใจ สันธทรัพย์
หัวหน้างาน
(ข้าราชการ)
0-5394-4009 ต่อ 108
ประวัติโดยสังเขป

บุคลากรประจำหน่วยงาน
หน่วยบริหารงานบุคคล
นางอัญชลี นากา
บุคลากร
(ข้าราชการ)
0-5394-4009 ต่อ 110
anchalee.cmu@gmail.com
ประวัติโดยสังเขป
นายธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย
พนักงานปฏิบัติงาน
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
0-5394-4009 ต่อ 109
porpla2520@windowslive.com
ประวัติโดยสังเขป
นางสาวชิดชนก สิทธิกัน
พนักงานปฏิบัติงาน
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
0-5394-4009 ต่อ 102
chidchanok.s@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
หน่วยสารบรรณ
นางวนิดา วงศ์พยอม
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
(ข้าราชการ)
0-5394-4009 ต่อ 105
mistong1@hotmail.com
ประวัติโดยสังเขป
นายกฤษดาวุฒิ ทิพย์นันท์
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านสำนักงาน)
(พนักงานส่วนงาน)
ประวัติโดยสังเขป


นางพัชราภรณ์ วีระพันธ์
พนักงานปฏิบัติงาน
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
0 5394 4009
patcharaporn.v@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
หน่วยกายภาพ
นายกิตติชัย ทิพย์ทา
พนักงานธุรการ
(ลูกจ้างประจำ)
053-944014
kittichai.t@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
นายพรรษา ชื่นมนุษย์
พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างประจำ)
ประวัติโดยสังเขป


นายไพบูลย์ ใบแสง
พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างประจำ)
0-5394-4009 ต่อ 106
ประวัติโดยสังเขป

นายรุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์
ช่างไฟฟ้า
(ลูกจ้างประจำ)
0-5394-4014
ประวัติโดยสังเขป

นายสัชฌุกร กันทะนัน
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ประวัติโดยสังเขป


นายอินทร ผางแดง
พนักงานบริการทั่วไป
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ประวัติโดยสังเขป


นางนารินทร์ วงค์มูล
พนักงานบริการทั่วไป
(พนักงานส่วนงาน)
ประวัติโดยสังเขป


นางสาวนันทนา พงษ์สุวรรณ์
พนักงานบริการทั่วไป
(พนักงานส่วนงาน)
ประวัติโดยสังเขป


นายชรินทร์ สมบุญโสด
พนักงานบริการทั่วไป
(พนักงานส่วนงาน)
ประวัติโดยสังเขป


นายประเสริฐ จำปาอิน
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
(ลูกจ้างประจำ)
ประวัติโดยสังเขป


นายอินสอน บุญยืด
คนสวน
(ลูกจ้างประจำ)
ประวัติโดยสังเขป


หน่วยประชาสัมพันธ์
นางสาวอลิษา ผาเมืองปัก
พนักงานปฏิบัติงาน
(พนักงานส่วนงาน)
ประวัติโดยสังเขป