หัวหน้าศูนย์
ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม
-
ประวัติโดยสังเขป

บุคลากร
ข้าราชการ (สายสนับสนุน)
ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน
นักวิชาการเกษตร
(ข้าราชการ)
0-5394-4052,0-5322-2014
ประวัติโดยสังเขป
 
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
นายจรีเมธ อังกสิทธิ์
พนักงานปฏิบัติงาน
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
053-944052
ประวัติโดยสังเขป
 
นางสาวพิกุล มูลนิลตา
พนักงานปฏิบัติงาน
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
053-944052
pikul07@gmail.com
ประวัติโดยสังเขป
นายถาวร สุภาวงศ์
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ประวัติโดยสังเขป
 
 
นายนเรศ ปินตาเลิศ
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
4033-7 ต่อ 105
orange14683@hotmail.com
ประวัติโดยสังเขป
นายวราพงษ์ บุญมา
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ประวัติโดยสังเขป
 
 
นายชวลิต กอสัมพันธ์
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
0 5394 4052
ประวัติโดยสังเขป
 
ลูกจ้างประจำ (สายสนับสนุน)
นายมนูญ ทรายแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างประจำ)
ประวัติโดยสังเขป
 
 
นางศรีแพร ใจบาล
พนักงานการเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำ)
053944052
sriprae_191@hotmail.co.th
ประวัติโดยสังเขป
นายบุญส่ง ชัดไธสง
คนสวน
(ลูกจ้างประจำ)
ประวัติโดยสังเขป
 
 
นายองอาจ ยอดเมือง
คนสวน
(ลูกจ้างประจำ)
ประวัติโดยสังเขป
 
 
นายศรีนวล มีจินา
คนสวน
(ลูกจ้างประจำ)
ประวัติโดยสังเขป
 
 
นายสุภพ สุนันตา
คนสวน
(ลูกจ้างประจำ)
ประวัติโดยสังเขป
 
 
นายประพันธ์ ยั่งยืนกุล
คนสวน
(ลูกจ้างประจำ)
ประวัติโดยสังเขป
 
 
นายนิกร แซ่ย่าง
คนสวน
(ลูกจ้างประจำ)
ประวัติโดยสังเขป
 
 
นายไสว สุดตุดจ้อย
พนักงานทั่วไป
(ลูกจ้างประจำ)
ประวัติโดยสังเขป
 
 
พนักงานส่วนงาน (สายสนับสนุน)
นางบุนนาค คำใจ
พนักงานบริการทั่วไป
(พนักงานส่วนงาน)
ประวัติโดยสังเขป