คณะที่ปรึกษาคณะเกษตรศาสตร์


ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนากองทุน


1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
2. รองศาสตราจารย์ ธีระ วิสิทธิ์พานิช
3. ดร.สมชัย สมัยสุต
4. คุณวสันต์ ลีละยูวะ
5. พลอากาศตรี ธานี ปิณฑะบุตร
6. ว่าที่ร้อยตรี ดร.วิชัย จิตรพิทักษ์เลิศ
7. คุณอดิศร ไตรสินสมบูรณ์
8. คุณณรงค์ เจียมใจบรรจง
9. คุณชัชวาลย์ เจริญทรัพย์
10. คุณฐานพัทย์ โชติมณีรัศม์
11. คุณเอกภพ ช่างแก้ว

ที่ปรึกษาฝ่ายวิจัยและวิชาการ


1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อรรถชัย จินตะเวช
5. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล
6. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล
7. รองศาสตราจารย์ เพทาย พงษ์เพียจันทร์
8. รองศาสตราจารย์ พันทิพา พงษ์เพียจันทร์
9. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
11. ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์
12. ดร.วรเนตร พลภาณุมาศ

ที่ปรึกษาฝ่ายเครือข่ายหน่วยงานราชการ


1. คุณพรรณพิมล ชัญญานุวัตร
2. คุณปราโมทย์ ยาใจ
3. คุณวิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์
4. คุณวิรัตน์ ปราบทุกข์
5. ดร.อัญชัญ ชมภูพวง
6. คุณบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์
7. คุณสุรกิตติ ศรีกุล
8. ดร.สามารถ สุมโนจิตราภรณ์
9. คุณศันสนีย์ นิติธรรมยง
10. คุณอังคณา พุทธศรี

ที่ปรึกษาฝ่ายเครือข่ายภาคเอกชน


1. คุณสมควร ชูวรรธนะปกรณ์
2. คุณสมภพ มงคลพิทักษ์สุข
3. ดร.บัลลพ์กุล ทิพย์เนตร
4. ดร.ธัญญา คันธา
5. คุณพาโชค พงษ์พานิช
6. คุณสมศักดิ์ มาอุทธรณ์
7. คุณวราภรณ์ โอสถาพันธุ์
8. คุณประธาน จองปั่น
9. คุณดวงมนู ลีลาวณิชย์
10. คุณโชคชัย ธนเมธี
11. คุณชยันต์ เนรัญชร
12. คุณประภัสรา บรรดิษฐ
13. คุณไพศาล อุทัยยศ
14. ดร.ยืนหยัด ธีระวัฒน์สกุล
15. คุณธารทิพย์ ศิรินุพงศ์
16. คุณสุภัทร เมฆิยานนท์