คณะที่ปรึกษาคณะเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์บุญญวาส ลำเพาพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร

รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรง ติยวลีย์

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา สรวมศิริ

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์

ดร.ธรรมรักษ์ พิชญกุล

ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์

ดร.อดิเรก ศรีประทักษ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศานิต รัตนภุมมะ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์

รองศาสตราจารย์ เพทาย พงษ์เพียจันทร์

ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ

ศาสตราจารย์ ดร.อรรถชัย จินตะเวช

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วิชัย จิตรพิทักษ์เลิศ

คุณสมควร ชูวรรธนะปกรณ์

ดร.ประจิตต์ อุดหนุน

คุณวสันต์ ลีละยูวะ

พลอากาศตรีธานี ปิณฑะบุตร

คุณสุทัศน์ ปลื้มปัญญา

ดร.ธัญญา คันธา

ดร.บัลลพ์กุล ทิพย์เนตร

คุณดิษฐกร พันธาภา

ดร.วรเนตร พลภาณุมาศ

คุณปราโมทย์ ยาใจ

คุณประธาน จองปั่น

คุณวสันต์ นุ้ยภิรมย์

คุณชยันต์ เนรัญชร

Prof. Em. Dr. Hans-Juergen Langholz