สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศในภูมิภาคยุโรป ครั้งที่ 8” (Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme on Research and Innovation; JFS) ประจำปี 2568

          สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศในภูมิภาคยุโรป ครั้งที่ 8” (Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme on Research and Innovation; JFS) ประจำปี 2568  รายละเอียดโครงการได้ที่ https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11807 โดยสามารถยื่นข้อเสนอการวิจัย 1 ข้อเสนอ/ทีม โดยจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ ตามแบบฟอร์มของโครงการฯ และให้สมาชิกที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลัก (Project Coordinator) จำนวน 1 คน เป็นตัวแทนยื่นข้อเสนอการวิจัยผ่านเว็บไซต์ https://ptoutline.eu/app/JFS23STI  ภายในวันที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.

           ทั้งนี้ อาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์ยื่นข้อเสนอโครงการดังกล่าว ขอความอนุเคราะห์แจ้งมายังงานบริหารวิจัยฯ คณะฯ ผ่านระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย (AGRI MIS) https://mis.agri.cmu.ac.th/mis/login >>> ระบบด้านงานวิจัย >>> ระบบฐานข้อมูลโครงการฯ >>>(แถบด้านซ้าย) ส่งเอกสารโครงการ ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น.


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2024-01-10 13:33:48
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 199 ครั้ง