ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 660810...ลงไป) ประจำปีการศึกษา 2567

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนการศึกษา

               1.1 เป็นนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี (รหัส 660810...ลงไป)                                                                                                               1.2 เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์                                                                                                                                                                                             1.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนฯ และแบบคัดกรองขอรับทุนการศึกษา ระบบสารสนเทศทุนการศึกษา http://sis.cmu.ac.th โดยเลือกในช่องสมัครทุนคณะ และส่งแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนฯ จำนวน 1 ชุด มายังหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567


เอกสารประกอบ : Download รับสมัครทุนทุกชั้นปี.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2023-12-18 13:50:13
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 291 ครั้ง