สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 (ส่งเอกสารมายังคณะฯ ภายในวันที่ 1 มิ.ย. 66)

             สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 6 แผนงานวิจัย ประกอบด้วย

             1. F4 (S1P2) เร่งพัฒนาการผลิตและการส่งออกอาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูงและมูลค่าสูง เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ให้ไทยเป็นผู้นำของโลก โดยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและ ประเทศที่สั่งซื้อ
             2. N3 (S1P2) พัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการตลาด และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ เศรษฐกิจหลักของประเทศตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ของประเทศ
             3. F8 (S2P9) พัฒนาผู้สูงอายุในภาคชนบทและเมืองให้มีศักยภาพในการพึ่งตนเอง มีคุณค่าและ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม
             4. N17 (S2P11) ยกระดับการเกษตรแบบ Smart Farming ที่ครบห่วงโซ่คุณค่าสำหรับ เกษตรกรยากจนในชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
             5. N25 (S2P15) การพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยี เพื่อเร่งพัฒนาและแก้ไขปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติด้านนิเวศเกษตร (น้ำ ป่าไม้ ที่ดิน) รวมทั้ง ยกระดับการเป็นสังคม คาร์บอนต่ำ
             6. N30 (S2P16) พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ต้นแบบ และระบบบริหารจัดการแบบบูรณา การเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบรวมทั้งการพื้นฟูและช่วยเหลือในชนบทและพื้นที่ การเกษตร จากภัยพิบัติ ทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

             นักวิจัยและผู้สนใจที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 จาก สวก. สามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566  เวลา 12.00 น. เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11685

             ทั้งนี้ คณาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์ยื่นข้อเสนอโครงการดังกล่าว ขอความอนุเคราะห์แจ้งมายังงานบริหารงานวิจัยฯ ผ่านระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย (AGRI MIS) https://mis.agri.cmu.ac.th/mis/login/login >>> ระบบด้านงานวิจัย >>> ระบบฐานข้อมูลโครงการฯ >>>(แถบด้านซ้าย) ส่งเอกสารโครงการ  และขอส่งเอกสารฉบับจริงมายังงานบริหารงานวิจัยคณะฯ จำนวน 1 ฉบับ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เพื่อประกอบการเสนออธิการลงนามต่อไป


เอกสารประกอบ : Download ประกาศสวก.การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำป.pdf Download แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ สวก. 2023.docx Download แบบนำส่งเอกสาร สวก. 2023.docx

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2023-04-07 13:26:49
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 762 ครั้ง