ศูนย์บริการวิชาการฯ จัดหลักสูตรอบรมการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ สำหรับเกษตรกรยุคใหม่

ศูนย์บริการวิชาการฯ จัดหลักสูตรอบรมการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ สำหรับเกษตรกรยุคใหม่

เมื่อวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2565 ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดอบรมหลักสูตร “การตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ สำหรับเกษตรกรยุคใหม่” ให้แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป จำนวน 7 คน ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากนายปริวรรตน์ อรุโณทยานันท์ ผู้เชียวชาญด้านการตลาดกว่า 8 ปี เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์และวิธีการด้านการตลาดออนไลน์ พร้อมทั้งนางสาวณัชฌานันทน์ อ่อนเกตุ และนางสาวศศิวิมล แก้วแสงใจ จากศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มช. เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการถ่ายภาพสินค้า เพื่อมุ้งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีช่องทางออนไลน์ในการจำหน่ายสินค้า ร่วมทั้งสามารถผลิตสื่อ และบริหารจัดการช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ณ ห้อง AB5-641 ภาควิชาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรสาสตร์ มช.


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2022-08-23 14:35:57
เผยแพร่โดย : ปนัดดา ไชยศักดิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 837 ครั้ง