สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564"

สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564"

1. คุณสุภนันทน์ ศรีทองสุข รุ่น 5 สาขา บริหารภาคเอกชน

-กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไบโอเคมิคอล จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2. รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รุ่น 15 สาขา วิชาการ งานวิจัย และการบริหารองค์กรการศึกษา

-รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. คุณไสว ตั่งธนาพร รุ่น 15 สาขา บริหารภาคเอกชน

-รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ประเทศฟิลิปปินส์

4. คุณสายันต์ ตันพานิช รุ่น 16 สาขา บริหารภาครัฐ

-รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

5. คุณบรรเจิด หอมบุญมา รุ่น 19 สาขา บริหารภาคเอกชน

-กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท รอส บรีดเดอร์ส สยาม จำกัด

6. คุณปราโมทย์ ยาใจ รุ่น 19 สาขา บริหารภาครัฐ

-อธิบดีกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7. ดร.ปิยนุช วุฒิสอน รุ่น 20 สาขา บริหารภาครัฐ

-ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

8. คุณศุภรัชต์ อินทราวุธ รุ่น 28 สาขา บริหารภาครัฐ

-ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 4 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

9. ดร.อัญชัญ ชมภูพวง รุ่น 26 สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

-หัวหน้าฝ่ายงานวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม่

10. ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ รุ่น 29 สาขา วิชาการ งานวิจัย และการบริหารองค์กรการศึกษา

-อาจารย์ประจำภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11. คุณธีระพงศ์ ทาหล้า รุ่น 42 สาขา ผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพเกษตร ที่เป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ ศิษย์เก่าเกษตร มช. อายุ 25-35 ปี

-นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และ เจ้าของสวนผักดอย OK

12. คุณจิรายุทธ ภูวพูนผล รุ่น 44 สาขา ผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพเกษตร ที่เป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ ศิษย์เก่าเกษตร มช. อายุ 25-35 ปี

-ประธานเจ้าหน้าที่เกษตรอัจฉริยะ บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จํากัด


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2021-12-16 15:45:38
เผยแพร่โดย : อภิชาติ ใจยนต์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 880 ครั้ง