ขอแสดงความยินกับนักศึกเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563

สมาคมนักศึกเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาตร์ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. ว่าที่ร้อยตรี ดร.วิชัย จิตรพิทักษ์เลิศ รหัสนักศึกษา 138092 ตำแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ประเภทธุรกิจขนส่ง น้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  17 จังหวัด ภาคเหนือ , ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด (โรงงานแป้งมันสำปะหลัง) ,ประธานกรรมการบริษัท ธัชพลทรานสปอร์ต จำกัด ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สาขาบริการสังคม

2. นายพาโชค  พงษ์พานิช รหัสนักศึกษา 188065 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด ,ผู้จัดการภาคพื้นเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สาขาบริหารองค์กร

3. นายวสันต์   นุ้ยภิรมย์ รหัสนักศึกษา 2108104 ตำแหน่งปัจจุบัน เกษียณอายุราชการในตำแหน่ง อธิบดีกรมหม่อนไหม ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สาขาบริหารราชการ

4. ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  วิริยจารี รหัสนักศึกษา 2008068 ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สาขาวิชาการ


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2020-11-11 14:34:38
เผยแพร่โดย : นายอภิชาติ ใจยนต์ | หน่วยงาน : สมาคมนักศึกษาเก่า คณะเกษตรศาสตร์
เปิดอ่าน : 209 ครั้ง