ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 วาระดำรงตำแหน่ง 1 เมษายน 2564 ถึง  31 มีนาคม 2566

                     ตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ วาระดำรงตำแหน่ง 1 เมษายน 2564 ถึง 31 มีนาคม 2566  บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการประกาศการรับสมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มายื่นใบสมัคร จำนวน 1 คน       คือ นายฐานพัทย์   โชติมณีรัศม์

                    เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมวดที่ 8 ว่าด้วยการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ตามข้อที่ 36 ถ้ามีสมาชิกสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง   เพียง 1 คน ให้ถือว่าสมาชิกที่สมัครเข้ารับการเลือกตั้งนั้นเป็นนายกสมาคมฯ  จึงประกาศให้ นายฐานพัทย์ โชติมณีรัศม์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564   ถึงวันที่   31 มีนาคม 2566


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2020-11-11 14:16:46
เผยแพร่โดย : นายอภิชาติ ใจยนต์ | หน่วยงาน : สมาคมนักศึกษาเก่า คณะเกษตรศาสตร์
เปิดอ่าน : 257 ครั้ง